Barn och unga

Barn och unga

Barnen är vår framtid är tyvärr en sliten kliché vid det här laget, men det gör det inte mindre sant. Och det är vi, som vuxna och beslutsfattare som bär ansvaret för barnens framtid. Vi har inte råd att försumma barns utbildning och utveckling -alla måste få komma till sin rätt och få vara den hen vill vara. Miljöpartiet vill verka för att barn och ungas tankar
och kunnande värderas högre och öka dessa gruppers deltagande och inflytande i demokratiska processer.

Barns förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna ska inte vara beroende av föräldrarnas inkomst och utbildning. Vi tror på kreativitet och skapande som en nyckel till inlärning och en stimulerande skola.

 

Förskolan och de tidiga skolåren är av stor betydelse för barnens utveckling och för att motverka utanförskap senare i livet. Vi ser det därför som en viktig prioritering att mer resurser läggs på mindre grupper och mer personal i förskola och den tidiga grundskolan. Tidiga förebyggande insatser är en viktig framtidsinvestering för att på längre sikt undvika social utsatthet och minska risken för långvarig arbetslöshet. Sociala investeringsfonder har prövats i många kommuner. Genom att avsätta pengar för riktade, långsiktiga insatser, kan stora mänskliga och ekonomiska vinster göras på längre sikt.

 

Förberedelsegrupper för nyanlända barn och unga har prövats på några skolor med goda resultat. För en tidig integration vi vill ha förberedelsegrupper i samtliga skolor.

 

Vi vill främja barn och ungas möjlighet till lek och vistelse utomhus genom att erbjuda fler lekplatser och spontanidrottsplatser.

 

Vi vill skapa förutsättningar för att utveckla barns och ungas kreativa förmåga genom att erbjuda möjligheter till bild- och sceniskt skapande, liknande den verksamhet som N3 erbjuder i Trollhättan. En sådan verksamhet skulle också vara en naturlig mötesplats och social knutpunkt för unga på kvällar, helger och lov.

 

Ungdomsarbetslösheten är i Vänersborg, liksom i resten av landet, hög. Detta har lett till att många unga står utan jobb, utan självförtroende och utanför a-kassa och socialförsäkringssystem. Yrkesklivet är en modell som sparar pengar åt kommunen samtidigt som, framför allt unga, kommer i arbete och känner sig behövda. Hittills har Yrkesklivet visat goda resultat med egenföretagande och fler i jobb. Miljöpartiet kommer att arbeta för att verksamheten permanentas och utökas.

 

Läs mer om barn och ungdom, förskola och skola i vårt valprogram

 

Nyheter på Barn och unga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter