Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Ett ekologiskt hållbart samhälle inbegriper mycket mer än klimatpåverkan och energiförsörjning. Utarmningen av biologisk mångfald sker idag ca 1000 gånger snabbare idag än vad som är normalt, samtidigt som vi vet att vi är beroende av intakta och stabila ekosystem för vår överlevnad. Vi vill ha större andel ekologisk mat i kommunens verksamheter och att vi skyddar värdefull natur i reservat.

Gårdar som bedriver ekologisk odling uppvisar en betydligt rikare mångfald av växter- och djurarter och en större andel ekologiskt odlad mark ger därför bättre förutsättningar för nå miljömålen om Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.

Ekologisk odling borde vara normen och användning av bekämpningsmedel undantaget; genom att i större omfattning efterfråga ekologiska livsmedel, skapar vi bättre förutsättningar för ett hållbart jordbruk och ger våra barn mat av hög kvalitet, utan bekämpningsmedel. Vi vill bli bäst i Sverige på andel ekologisk mat.

För lekande barn och promenerande vuxna, såväl som för biologisk mångfald och lokalt klimat, är stadens grönområden viktiga att bevara och förbättra. Miljöpartiet vill undanta skogsområdet vid Kindblomsvägen på Blåsut från vidare exploatering. Vi vill också göra kommunala naturreservat av Halleskogen i Vargön, peneplanet vid Nordkroken och Mariedalsskogen.

 

Nyheter på Ekologisk hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter