Samhällsplanering

Samhällsplanering

För Miljöpartiet de grön finns alltid visionen om det långsiktigt hållbara närvarande. Mark är också en naturresurs som vi måste hushålla med på bästa sätt. Nybyggnation av bostäder ska därför i första hand ske på mark som redan tagits i anspråk, så att staden förtätas, istället för att breda ut sig med glesa villaområden i det som varit skogs- eller åkermark. En tätare stad är också mer energieffektiv och gynnar cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Bostäder ska vara energisnåla både att bygga och att bo och leva i, därför måste nybyggnation ske så att möjligheten att resa kollektivt eller med cykel främjas. Vi vill också göra framtidens byggande mer klimatsmart, genom att i större utsträckning bygga i trä istället för betong.

För lekande barn och promenerande vuxna, såväl som för biologisk mångfald och lokalt klimat, är stadens grönområden viktiga att bevara och förbättra. Miljöpartiet vill undanta skogsområdet vid Kindblomsvägen på Blåsut från vidare exploatering.

Mer växter och natur påverkar oss positivt. Vi vill öka ansträngningarna för att skapa en grönare stad. I framtida byggande vill vi se gröna väggar och tak, som skapar både trevnad, håller tillbaka dagvatten och ger goda förutsättningar för biologisk mångfald.

Dagvatten kan i större utsträckning hanteras lokalt med anlagda våtmarker. Det ger vinster driftsmässigt, men är också positivt för biologisk mångfald och för boendemiljön.

Nyheter på Samhällsplanering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter