Valmanifest Vännäs 2018

Valmanifest 2018

Vår vision är ett Vännäs som vågar. Som prioriterar klimatet och miljön högt och visar vägen. Ett Vännäs som sätter mänskliga värden högre än överkonsumtion och exploatering. Ett Vännäs som tar till vara våra goda förutsättningar där människor och natur är nära, föreningslivet aktivt, mötesplatserna många och arbetslivet hållbart. Där lokal produktion och handel gynnas och skapar mervärden. Ett värdefullare Vännäs helt enkelt.

 

Klimatet

Extrem torka och katastrofala skogsbränder. Det varmare klimatet har drabbat Sverige och många andra länder hårt denna sommar. Hur mycket varmare det kommer att bli kan vi själva påverka. Kommunen har ett ansvar att medborgarna kan leva utan fossil energi, där det hållbara är det självklara.

Miljöpartiet – Vännäs vill se:

·        Fossilfria bilar i kommunens verksamheter.

·        Gång- och cykeltrafik först.

·        Ekologisk och närodlad mat.

·        Klimat- och hållbarhetsfokus skolan.

·        Solceller på kommunens tak.

·        Stöd till biogasanläggning.

·        Halverade energiförluster i våra byggnader.

·        Energirådgivning för mer solenergi

 

Skolan

En väl fungerande skola är grunden för ett rättvist och demokratiskt samhälle. Föräldrarnas bakgrund ska inte vara den viktigaste faktorn för hur du lyckas i skolan. Ökade klyftor ger också sämre resultat för alla.

Miljöpartiet – Vännäs vill se:

·        Minskade kunskapsklyftor.

·        Mindre grupper.

·        Mer rörelse.

·        Bättre resultat.

·        Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa.

·        Grönare skolgårdar.

 

Jämställdhet

Kvinnor ska ha halva makten, hela lönen och hela pensionen. En självklarhet för de flesta men jämställdhetsarbetet går fortfarande för långsamt, och på vissa områden åt fel håll.

Miljöpartiet – Vännäs vill se:

·        Arbetsplatser där alla orkar jobba så mycket de vill och så länge de vill.

·        Ett aktivt jämställdhetsarbete i alla kommunens verksamheter, och som krav för kommunala bidrag.

·        Genusmedveten pedagogik i skolans alla stadier

·        Satsning på kultur - för alla.

 

Trafik

Att gå, cykla och åka kollektivt ska prioriteras i trafiken. Biltrafiken ska anpassas efter människor och inte tvärtom. Levande samhällen skapas där människor möts.

Miljöpartiet – Vännäs vill se:

·        Bilfria torg och mötesplatser.

·        Säkra skolvägar för alla barn.

·        Cykelvägar från byarna.

·        Cykelparkeringar vid alla hållplatser.

 

Biologisk mångfald

Människan tar allt större plats och utnyttjar naturens resurser allt mer. För att kunna behålla mångfalden krävs ett långsiktigt och genomtänkt naturvårdsarbete.

Miljöpartiet – Vännäs vill se:

·        Stopp för vidare exploatering till dess en naturvårdsplan finns.

·        Vilda parker och grönområden nära medborgarna.

·        Hyggesfri skötsel av kommunens marker.

·        Naturkompensation för exploaterade ytor.

 

Äldre

Allt fler lever allt längre, en del behöver hjälp och stöd men glädjande nog är de flesta friska allt längre. Vi måste ta tillvara äldre som en resurs i Vännäs,  i såväl arbetslivet som civilsamhället. För de som behöver hjälp krävs flexibla lösningar som passar var och en.

Miljöpartiet – Vännäs vill:

·        att äldre ska få bestämma över sitt boende och hur man vill leva sitt liv.

·        att äldre som behöver det får trygg hjälp efter behov.

·        ha bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom äldreomsorgen.

·        att den som vill och kan ska kunna fortsätta jobba längre.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: