Äldre medborgare

Antalet äldre i Värmdö kommer att öka framöver och det är viktigt att politiken arbetar målinriktat för att skapa de bästa förutsättningarna för att våra medborgare ska få ett gott liv på äldre dar. Det innebär att vi ska erbjuda dem goda villkor till en social, meningsfull och aktiv tid under sin period som senior samtidigt som vi ska erbjuda det omsorgsstöd som en person med tiden kan komma att behöva.

Värmdöbor ska vara trygga med att de kommer att få sina behov tillgodosedda och att vår kommun kommer att beakta varje människas lika värde, rätt att bestämma över sig själv, att få leva i relation till andra, rätt till trygghet och att bli bemött med respekt oavsett ålder. Det är viktigt att få vara en del i ett socialt sammanhang och att ha intressanta och meningsfulla aktiviteter såväl när man är en aktiv och självständig äldre person som när man behöver ett särskilt boende. 

För Miljöpartiet är det självklart att få åldras med värdighet och att ha rätten att bestämma i vårt eget hem och över oss själva även när vi blir mer beroende av andra är och det är något vi behöver garantera äldre i vår kommun. 

Miljöpartiet vill

 • erbjuda ett gott liv för Värmdös seniorer med ett rikt aktivitetsutbud,
 • ha en trygg och rättssäker biståndsbedömning där äldres önskemål i möjligaste mån tillgodoses,
 • skapa fler attraktiva trygghetsboenden, seniorboenden och platser för korttidsboende,
 • införa en äldreombudsman, utöka fixartjänsten och höja kvaliteten inom hemtjänsten för att underlätta för de som vill bo kvar hemma,
 • stärka demensvården i Värmdö med demensdagvård i de olika kommundelarna och en demenssjuksköterska på heltid,
 • erbjuda ett förbättrat anhörigstöd,
 • se över riktlinjerna för parboende för att stärka rätten till boende för medboende,
 • extra omsorg i livets slutskede,
 • all personal inom äldreomsorgen ska ha HBTQ-kompetens och vi vill också att äldreboendet Gustavsgården HBTQ-certifieras,
 • Värmdös omsorgs ska genomsyras av ett hälsofrämjande tänk. Äldre ska dagligen ges möjlighet till rörelse och verksamheterna ska erbjuda god och hälsosam mat,
 • Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för personal inom omsorgen och ska arbeta förebyggande med hälsa och arbetsmiljö.

 

 

 

Fördjupning i ämnet Äldre

Läs mer om vår äldrepolitik här