Äldre

Lyssna

I dag har vi många aktiva år framför oss den dag vi lämnar förvärvslivet och går i pension. Aktiva äldre är en resurs i samhället, som vi från politikens sida har ett ansvar att ta vara på och uppmuntra. Av naturliga skäl handlar en stor del av den kommunala äldrepolitiken om omsorgen av de allra äldsta, men vi vänder oss också till de friska äldre bl a med kommunens olika kulturverksamheter. En trivsam och aktiv ålderdom är också en av de bästa satsningarna på äldres hälsa.

Vi vill införa äldreombud som bevakar att äldres rättigheter tillgodoses.

Äldre ska ges rätten och möjligheten att bo hemma så länge de önskar och kan. Äldre ska även kunna bo kvar i sina närområden genom att vi bygger senior- och äldrebostäder i redan befintliga bostadsområden. Miljöpartiet de gröna i Värmdö tror att människor mår bättre om de får leva ungefär som de har gjort tidigare i livet. Vi ser också att vi behöver stärka stödet för anhörigvård på olika sätt. En viktig åtgärd är att erbjuda avlastningslägenhet, så att den som vårdar en anhörig i hemmet har möjlighet att resa bort eller bara helt enkelt få vila ut.

De äldre och deras anhöriga ska ha ökat inflytande inom äldreomsorgen, vilket LOV ger större möjlighet till för den enskilde individen, men det är viktigt att värna helheten så att ingen drabbas negativt på grund av bristande helhetssyn. Äldres önskemål ska i möjligaste mån tillgodoses inom omsorgen och alla ska ha rätt att komma ut varje dag. Vi också vill ge mer resurser så att alla får extra omsorg i livets slutskede, och vi vill försäkra oss om att de bedömningar som ligger till grund för att man beviljas plats på vårdboende är rättssäkra.

Pensionärsorganisationerna ska vara remissinstans när det gäller frågor som rör äldre. Vi anser också att pensionärsorganisationen ska bjudas in till olika samråd med andra aktörer, exempelvis SL om kollektivtrafikfrågor.

Miljöpartiet de gröna i Värmdö vill satsa på boendeformer som gör det möjligt för äldre att bo tillsammans även om den ena partnern behöver extra stödinsatser i sådan utsträckning att det ej längre går att bo kvar hemma. Vi tror också att olika former av trygghetsboenden är bra, det kan vara i form av kollektivhus där hen exempelvis delar sällskapsutrymmen och matsal men även boenden där det finns tillgång till personal vid behov. Vi ser att det behövs såväl nya särskilda boenden som fler trygghetsboenden i Värmdö och vi vill se en utveckling av dessa i samtliga kommundelar. Vi vill ha biståndsbedömda trygghetsboenden för att säkra bra boenden för äldre.

Genom att skapa förutsättningar till boenden där hen kan välja att umgås med andra eller att vara själv skapas både trygghet och livskvalitet. De kollektivhus som finns i olika kommuner är attraktiva och kön dit är ofta lång. Detta ska givetvis inte ske på bekostnad av olika stödboenden för personer som inte klarar eget boende, men kollektivhusen kan vara ett bra komplement.

Vi i Miljöpartiet anser att samhället mår bra av att olika åldrar möts och umgås över generationsgränserna. Därför anser vi inte att det ska byggas alltför många 55+boenden. Vi menar också att matsalar och utemiljöer på ett positivt sätt kan delas mellan exempelvis äldreboenden och förskolor och skolor, vilket kan bidra till friskare och gladare äldre samt inkännande och hänsynsfulla barn.

Miljöpartiet i landstinget vill se en förändring av vårdcentraler till hälsocentraler och därigenom skapas förutsättningar till bättre samverkan. På hälsocentralen ökar utbudet av friskvårdsaktiviteter och fler yrkesgrupper ska finnas med kunskap att främja hälsa och förebygga sjukdom. Exempelvis ska läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, psykoterapeut, kiropraktor, naprapat, sjukgymnast, hälsopedagog och arbetsterapeut erbjudas inom ramen för Hälsoval Stockholm.

Samverkan mellan landsting och kommun behöver stärkas för att inte människor ska hamna mellan stolarna. Därför är det viktigt att personalen inom hemtjänst och socialtjänst har rätt kompetens och att uppföljning av verksamheten görs regelbundet. Genom helhetssyn och samverkan vill vi också få bort den både kostsamma och destruktiva övermedicineringen samt minska antalet fallolyckor i hemmet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: