Bygglov och strandskydd

Miljöpartiet vill att bygglovshanteringen ska vara en enkel, snabb och smidig samhällstjänst, samtidigt som vi vill värna såväl natur, sociala och kulturella värden. De lagar som finns ska naturligtvis alltid följas.

Miljöpartiet vill att bygglovshanteringen ska vara en enkel, snabb och smidig samhällstjänst, samtidigt som vi vill värna såväl natur som sociala och kulturella värden. Lagstiftningen ska självklart följas och inom bygglovsområdet finns både Plan- och Bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Dessa två lagar har delvis olika syften men ska avvägas vid varje ansökan om bygglov. PBL är en tillåtande lag med kriterier för hur bygglov kan ges medan MB är en förbudslag med kriterier för när bygglov inte ska ges och syftet är att skydda miljön och hälsa.

Värmdö kommun består av ca 10 000 öar och nästan lika många fritidshus. De flesta områden i kommunen saknar detaljplaner som anger hur och på vilket sätt bygglov får ges. Varje år förändras flera hundra fritidshus till att bli permanentboende och kraven på höjd boendestandard blir en följd. Innan kommunalt vatten och avlopp finns tillgängligt i högre utsträckning vill Miljöpartiet tillämpa stor restriktivitet till utbyggnad och standardhöjningar.

Mark som är obebyggd i känsliga områden längs våra stränder och kustnära områden, ska enligt Miljöpartiet förbli obebyggd. Samtidigt vill vi bibehålla en levande skärgård där människor bor året runt. Vi har tidigare kunnat hantera detta hänsynsfullt och i samklang med lagstiftningen vilket det finns flera exempel på, senast genom tillkommande hyresbostäder på Sandhamn.

I våra förändringsområden där permanentboendet blir större än fritidsboendet vill Miljöpartiet skynda på detaljplaneringen. Detta ska ske i nära samarbete med de som bor i området, genom täta dialoger och ett öppet transparent planarbete. Vi strävar efter att bygga ut kommunalt Vatten och avlopp i de förändringsområden där vi genomför detaljplanering.
Vi vill se över plan- och bygglovtaxorna och införa ekonomiska morötter till de som bygger näranollenergihus eller plushus. Vi vill också underlätta bygglovshanteringen för de som vill anlägga produktion av hushållsnära förnybar energi.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: