Kommunens ekonomi och skattesats

Kommunalskatten ska anpassas efter kommunens ekonomiska utveckling och de kvalitetskrav, investeringar och verksamheter som det politiskt beslutas om.

Vi vill ha en ansvarsfull ekonomisk styrning av kommunen med målsättning att gå minst två procent plus per år för att ha möjlighet till nyinvesteringar utan att ta nya lån och möjlighet att amortera av på låneskulden för att på sikt få den kommunala ekonomin i bättre balans.
Vi ser i grunden inte den låga soliditeten som ett problem. Däremot måste vi diskutera hur låneskulden framöver kan minska. Det viktigaste arbetet vi kan göra för det, är att se till att vi har årliga överskott.

Att låneskulden är hög hänger ihop med att kommunen inte äger några större värden och samtidigt har varit en tillväxtkommun i närmare 40 år. En tillväxtkommun har hela tiden behov av nya lokaler för förskolor, skolor och omsorg för att klara av att uppfylla det ansvar som kommunen enligt lagen har i förhållande till sina invånare. Lokaler och anläggningar som kostar mycket att bygga och därmed genererar stora lån men som är en del av det kommunala ansvaret gentemot skattebetalarna. De delar av investeringarna som inte lagstiftningen ställer krav på, som exempelvis fritidsanläggningar av olika slag, bidrar till ökad livskvalitet för kommunens invånare.

Vi ser att Värmdö kommun under lång tid har valt att skygga för underhållsbehoven i de kommunala fastigheterna och vill inte att detta ska fortgå. Att förvalta såväl natur och människa som kommunal egendomen väl är viktiga delar av en hållbar samhällsutveckling.

Budgeten ska utformas så att kvaliteten på kommunens verksamheter ut mot medborgarna är hög. Värmdö kommun ska i samtliga officiella rankingar ha som målsättning att ligga bland landets 50 bästa kommuner. Ökade resurser ska prioriteras till de verksamheter som utifrån medborgarnas perspektiv och i jämförelse med andra jämförbara kommuner i hela landet ligger lågt i måluppfyllelse och resurstilldelning.
Att förvalta kommunens egendom i form av bland annat fastigheter, vägar och mark är en viktig grund för kommunens långsiktiga utveckling och för bibehållen välfärd. Planerat underhåll ska genomföras för att hålla en god kvalitet på/av? medborgarnas egendom. De lokaler som kommunen behöver för egna verksamheter ska i huvudsak ägas och förvaltas av kommunen. En fortsatt ökande befolkning är att vänta och detta ska i god tid tas höjd för i budgeten vad gäller investeringsmedel till nya verksamhetslokaler.

Centrala reserver är bra och ska finnas i budgeten. Reserverna ska tas i anspråk för att täcka underskott i nämnderna som beror av såväl volymökningar, felaktiga prognoser av befolkningsunderlaget inom skola, vård och omsorg som av konjunktur. Budgetrevideringar bör användas för att inte kvaliteten i verksamheterna ut mot medborgarna riskeras som en följd av felaktiga prognosunderlag för budgeteringen. Det är kvaliteten ut mot medborgarna som ska stå i fokus samtidigt som kommunens resurser ska användas så effektivt som möjligt. Verksamheter som återkommande går med underskott ska granskas, ledarskapet ses över och den ekonomiska uppföljningen stödjas från centralt håll.

VA-ekonomin ska i budgeten noggrant genomlysas vad gäller totalekonomi, utbyggnadstakt, planberedskap och taxenivåer för att hela utbyggnadsprogrammet ska kunna genomföras så snabbt som möjligt med minsta möjliga risk för den kommunala ekonomin.

Investeringsmedel för att genomföra Naturreservatsplan och Grönstrukturplan enligt tidplanen ska finnas i budget. För att få medel till gröna satsningar vill vi skapa en Grön investeringsfond för att skydda natur, rena mark och vatten och ställa om energianvändningen. Fonden skapas genom att en intern avgift läggs på kommunens konsumtion. Modell kan tas från Eskilstuna kommun.

Löneöversynen ska sträva mot att minska strukturella löneskillnader mellan yrkeskategorier som enligt arbetsvärdering är likvärdiga samt minska löneskillnaderna mellan hög- och lågavlönade, detta ska tas höjd för i budget.

Skattesatsen ska ligga på en sådan nivå att ovanstående utgångspunkter tillgodoses.

Här visar vi lokal politik från Stockholmsdistriktet.

Stockholmsdistriktet Ekonomi och klimat

För att Stockholmsregionen ska kunna bli en modern, mänsklig och miljösmart plats att verka och bo på, behöver vi ställa om till en hållbar ekonomi. En hållbar ekonomi innebär att Stockholms läns landsting tar ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar så att både dagens och morgondagens generationer ges möjlighet till ett bra liv.

Läs mer

Hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken ska vara solidariskt finansierad, så att ingen ska behöva avstå från att söka vård eller åka kollektivt av ekonomiska skäl.

De offentliga resurserna ska användas på bästa sätt genom långsiktig planering och professionell verksamhetsstyrning. Upphandling av kollektivtrafik och fortsatta vårdval ska grundas på kvalitet istället för att enbart öka andelen privata utförare.

Alla investeringar och reinvesteringar ska syfta till att stärka den sociala och miljömässiga hållbarheten i regionen. Det innebär att vi ser till helheten i samhället, och tänker långsiktigt. Från satsningar på förebyggande hälsovård, utökad kollektivtrafik, och god regionplanering, till ett förstärkt skydd för vattentäkter och gröna kilar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: