Förskolan

Vi vill ha en bra förskola i kollektivtrafiknära lägen med fler uteavldeningar, och en bra övegång från förskolan till skolan.

Kommunen är tillsynsansvarig för förskolorna i kommunen, och uppföljningarbetet för förskolorna måste utvecklas för att säkerställa kvaliteten i förskolorna. Tillsynen måste gå från att endast vara kontrollerande till att stimulera utveckling för barnens bästa. Det systematiska kvalitetsarbetet ska stöttas att utvecklas, personaltätheten säkerställas i alla barngrupper, säkerställa lokalerna och barnens miljöers kvalitet och utvecklas dem mot att bli giftfria samt personalens kompetensutveckling ska stöttas och andelen behöriga förskolepedagoger ska öka.

När kommunen växer och förändras, ändras behovet av förskolor. Kommunen måste planera förskoleutbudet bättre och säkerställa barnomsorg i alla kommundelar, även de yttre. Det kan innebära mindre enheter, varför dessa måste stöttas mer än stora enheter. Nyetablering av förskolor bör alltid ske i de bästa kollektivtrafiklägen. Fler utomhusavdelningar är ett utmärkt sätt att förbättra för både barn och lokalanvändning.

Vi vill se över köprinciperna, bland annat genom att utreda om valfrihet går att kombinera med närhetsprincipen vid val av förskola. Även ersättningssystemen måste ses över, systemet med ersättning per dag istället för månad medför ökade administrativa kostnader. 25-timmarsregeln innebär att det är svårare för verksamheterna att planera personalen på ett resurseffektivt sätt. Vi menar att kostnaderna överstiger vinsterna med systemet. Därför vill vi avskaffa 25-timmarsregeln.

Övergången från förskola till skola är mycket viktig för barnens utveckling. Samarbete mellan för- och grundskola måste öka, med barnens bästa i fokus. Hur barnens kunskapsutveckling överförs från förskola till grundskola, måste formaliseras i hela kommunen. Se även Barnomsorg och Förskoleklass.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: