Funktionsvariation

Samhället ska vara tillgängligt för alla!

Miljöpartiet vill

  • Personer som omfattas av LSS ska få nödvändigt stöd för att kunna delta fullt ut i samhället.
  • En brukarombudsman inom LSS ska anställas på heltid för att värna personer med funktionsvariationers rättigheter.
  • Fler LSS-gruppboenden ska byggas.

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter att delta fullt ut i samhället. De som inte själva kan tillgodose sina behov i det dagliga livet ska därför få det stöd de behöver och Värmdö kommun ska garantera att alla personer får en god omsorg och service oavsett var i kommunen personen bor.

Välfungerande LSS

LSS är en rättighetslag men under mandatperioden har många personer med funktionsvariationer fått se sina rättigheter krympa. Vi vill gå tillbaka till en rättssäker nivå där personer inom LSS garanteras full delaktighet i samhällslivet och anhöriga får det stöd de behöver. Insatserna ska utformas med stor respekt för den enskildes önskemål och val. Kvaliteten på personlig assistans, LSS-gruppboenden, ledsagning, anhörigstöd, färdtjänst och annan service ska förbättras.

Miljöpartiet saknar tydliga riktlinjer kring hur biståndsbeslut fattas och på vilka grunder. Vi upplever inte att det finns en röd tråd i kommunens biståndsbeslut, utan ser att beslut delvis påverkas av sökandes kapacitet att föra sin talan. Kommunen ska enligt lag ge samma service och stöd till alla, oberoende på hur väl påläst man är kring regelverket och ens rättigheter. I de fall barn och ungdomar är involverade ska kommunen alltid se till barnets bästa och respektera barnets rättigheter enligt Barnkonventionen.   

Vi vill också att vår kommun slutar att överklaga förvaltningsrättens beslut när det dömts till sökandes förmån om den sökande inte medger det. 

Ett tillgängligt Värmdö

Värmdö kommun brister i tillgänglighet för personer med funktionsvariation och fler åtgärder behöver tas för att göra stadsplanering, lokaler, badstränder, lekparker och flera grönområden tillgängliga. 

Ett tillgängligt Värmdö innebär också att sökande ska få det stöd de behöver för att träffa vänner och familj, delta vid aktiviteter eller göra det de vill även utanför hemmet eller gruppboendet. Miljöpartiet vill därför att personer som omfattas av LSS själva ska få bestämma över sin ledsagartid. 

Inflytande

Vi vill att funktionshindersrådet blir remissinstans för samtliga frågor som berör personer inom LSS. Det gäller frågor inom omsorg men även samhällsplanering, skola, kultur och fritid samt andra viktiga områden. 

Brukarombudsman inom LSS

Vi vill inrätta en brukarombudsman inom LSS som kan ta tillvara medborgarnas synpunkter på kommunens omsorg och föra dem vidare till tjänstemän och politiker för att stärka medborgarens perspektiv i frågor som rör LSS. En brukarombudsman ska också kunna hjälpa till med överklaganden.

Barn och anhörigstöd

Miljöpartiet vill se ett generöst anhörigstöd där familjer med barn som omfattas av LSS får nödvändigt stöd och avlastning. Det är viktigt att korttidshem, korttidsvistelse, ledsagar- och avlösarservice samt barnboende fungerar väl och beviljas de sökande så att barn med funktionsvariation får nödvändigt stöd och stimulans och föräldrarna avlastning. 

Vi är kritiska till att Värmdö kommun har åberopat föräldraansvaret i alltför omfattande grad under den senaste mandatperioden och i flera fall dessutom valt att endast bevilja enstaka insatser istället för ett mer heltäckande stöd.

Skola

Det är viktigt att det finns fler typer av förskolor och skolor för att möta olika personers varierade behov. Vi vill därför behålla Kullsvedsskolan eller motsvarande skola på mer centralt belägen plats och de kommunala resursgrupperna för att garantera trygga och stimulerande sammanhang där barn och ungdomar kan lära sig och utvecklas i gemenskap.  

Arbete och fritid

Miljöpartiet vill att fler personer med funktionsvariation ska erbjudas arbete och arbetsförhållandena ska anpassas efter behov och förutsättningar. Vi vill samtidigt öka HAB-ersättningen för de som arbetar inom daglig verksamhet. 

Vi vill erbjuda ett brett utbud av kolloverksamhet och dagverksamhet. Miljöpartiet har länge drivit att Gustavsbergsbadet ska vara rabatterat eller gratis för personer inom LSS och är glada över att det nu blir verklighet.

Fler LSS-Gruppboenden

Miljöpartiet vill bygga fler LSS-gruppboenden för att ge möjlighet att flytta hemifrån när vilja och behov för det finns. På gruppboendena vill vi se god och näringsriktig mat och ett rikt utbud att hälsofrämjande aktiviteter. 

Kvalitetssäkert system

Under mandatperioden har det funnits stora brister i biståndsbedömningen vilket bland annat har lett till att personer som omfattas av LSS inte har fått sina biståndsbeslut i tid. Vi vill skapa ett säkert kvalitetsledningssystem så att liknande problem inte ska kunna inträffa igen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: