En grön tråd i skolan

Vi i Miljöpartiet vill att förskolan ska finnas nära hemmen och mindre skolor för eleverna i yngre år ska även de vara nära. När eleverna blir äldre, kan också skolorna bli större, vilket ibland medför längre avstånd till skolan. Skolorna närmast hemmen ska vara så bra att onödiga transporter kan undvikas. De transporter som ändå måste ske till och från skolan ska helst ske med skolskjuts eller trygga gång- och cykelvägar. Därför vill bygga ut dessa, se Skolskjutsar. Skolan i skärgården utan broar, har speciella förutsättningar, se Skärgårdsskolan. De äldre grundskoleeleverna behöver beredas större plats i skolorna på hemmaplan. Dels för att minska elevernas transportstider, men också för att antalet elever ökar i Nacka och Stockholm. Gymnasiet och vuxenutbildningen ska stärkas på hemmaplan och vi måste fortsätta utveckla yrkeshögskolan och andra eftergymnasiala utbildningar på hemmaplan. Utbildning skapar möjlighet för människor att utvecklas och nå sina mål. Därför är det ett viktigt område att utveckla och stärka inom kommunen.

I dag är Värmdö en av landets mest kostnadseffektiva grundskolekommuner. Hög kvalitet i undervisning för relativt låg ersättning. Omorganisationen har visat sig fungera mycket positivt. Kunskapsresultaten, elevantalet (även andelen som väljer kommunal skola ökar) och behörigheten till gymnasiet ökar. Trots det finns det mycket att utveckla, men den tydliga organisationen skapar förutsättningar för det.  Samtidigt kan den politiska organisationen och den centrala förvaltningen förändras. Bort med konkurrensperspektiv och beställar-utförare, fasta pengnivåer och låga ersättningsnivåer. Fram för en rak och tydlig central, politisk organisation och ökade ersättningsnivåer för fler händer och mer samarbete, ökad likvärdighet genom olika differentierade ersättningar och en skolorganisation som omfattar både fristående och kommunala verksamheter.

Miljöpartiet vill se en Grön tråd i utbildningen. Natur- och utomhuspedagogik i alla stadier, säkrade övergångar mellan skolformer, bättre studievägledning, mer rörelse och elevaktiv undervisning och ökade inslag av kreativ och skapande undervisning. Även bättre balans mellan omsorg och undervisning, där förskoleklass och fritids måste utvecklas, elevhälsa och arbetet med barn/elever i behov av särskilt stöd stärkas. Långsiktig hållbarhet med färre farliga kemikalier och tydliga riktlinjer för en miljövänlig förskola och skola, dessutom behöver trafiken runt våra skolor ses över.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: