Grundskola

Skolan är till för barnen. Grundskolan möter barnen efter Förskoleklass och utvecklar barnens kunskaper och personligheter som lärande individer, elever. Elevernas lärande måste kontinuerligt följas upp både för att stötta alla elever i deras utveckling, men även för att upptäcka elever med behov av särskilt stöd tidigt. Se Barn/elever i behov av särskilt stöd. Det bör inte göras genom betyg i allt tidigare ålder, utan genom att ge eleverna en balanserad bild av vad de gjort bra, och vad de bör utveckla. Vi behöver därför stimulera verksamheterna att utveckla arbetet med att öka elevernas förståelse för det egna lärandet och deras förmåga att bedöma sina egna prestationer. Det gör vi genom att kompetensutveckla personalen och samarbeta med skolrelaterad forskning. Se även Skolorganisation och Elevhälsa.

Vi vill även tydligare följa upp skolornas arbete med systematisk kvalitetsutveckling och stimulera den att utvecklas. Det är viktigt att uppföljningen av resultat och kvalitet visar vilken utveckling såväl elev som skola har åstadkommit, snarare än att ge kvitton på prestationsnivå. Kommunens möjlighet till insyn i alla grundskolor, oavsett huvudman, måste användas för att följa upp och stimulera utveckling i alla skolor, inte bara de kommunala. Alla grundskolor i kommunen ska ingå i nätverk där goda förebilder lyfts och utnyttjas och där samverkan för alla elevers bästa utvecklas. 

Vi behöver stärka alla grundskolor i kommunen för att ge eleverna bra skolor nära hemmen och därmed minska elever och föräldrars resande. Inga elever ska behöva lägga stor tid på långa, dagliga transporter för att uppleva att de får en skola som passar deras behov. Därför ska skollokalerna i Gustavsberg renoveras och ersättningsnivåer i skolpeng ligga i nivå med Nacka och Stockholms kommun. Se även Skolskjutsar.

Dagens elever och ungdomar behöver stimuleras till mer rörelse. Skolornas utemiljöer måste därför ses över och rustas för att öka mer spontan lek och rörelse. Undervisning i vår fantastiska skärgårdsnatur måste snarare bli en regel än ett undantag. Därför behöver skolornas NO-undervisning stimuleras med naturpedagogik och en utbyggd naturskola. Även hållbarhets- och miljöundervisningen behöver förstärkas och fler skolor bli Grön Flagg-certifierade. Se även Skolhälsa och miljö.

Dagens föräldrar ställer högre krav på skolverksamhet än tidigare generationer. Samarbetet mellan skolpersonal, föräldrar och beslutsfattare måste förstärkas. Därför vill Miljöpartiet undersöka möjligheterna att starta personal- och föräldrastyrda kommunala friskolor. Vi vill även stärka föräldrarådens och föräldraföreningarnas funktion, och ha regelbunden kontakt med syfte att skapa större förståelse för olika förutsättningar och beslut.

Samarbetet mellan eleven, hemmet och skolan måste stärkas. Där har både Elevhälsan och skolbarnomsorg/fritidshemmen en viktig roll. Både för att öka dialogen kring elevens bästa, men även för att stötta med läxhjälp, ge meningsfulla aktiveter men även stärka lärandet på ett annat sätt än skolans undervisning. Läxhjälp ska införas i någon form vid alla skolor. Se vidare Elevhälsa och Fritidshem - Skolbarnomsorg.
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: