Gustavsberg, Brunn och Hemmesta

Lyssna

Den hållbara samhällsplaneringen är viktig. Vår vision är bevarade grönområden och levande lokala centrum där vi går, cyklar och åker kollektivt. Miljöpartiet fortsätter att värna Ekedals frilufts­område och Hemmesta storskog från biltrafik. Vi driver på för ökat skydd av naturen, fler gång- och cykelvägar och bostäder.

Miljöpartiet vill

  • att Värmdös tätorter ska vara levande centrum med fullgod service.
  • öka takten i byggandet av hyres­rätter och bygga fler stora hyresrätter.
  • ha fler infartsparkeringar i kollek­tivtrafiknära lägen.
  • ha trafiksäkra skolvägar.

Gustavsberg ska utvecklas till en hållbar tätort med hög miljö- och kulturprofil. Utrymmet för kollektivtrafik ska öka och sammanhängande cykelstråk byggas. Vi vill se två täta kärnor med småstadskaraktär i Gustavsberg: Porslinskvarteren i hamnen samt centrum där den gamla parkeringen ska bebyggas med bostadskvarter i samklang med utvecklad service och P-hus för infartsparkering.

Hemmesta, Brunn och Björkås centrum ska utvecklas med bostäder, samhällsservice och arbetsplatser.

Fördjupning i ämnet Värmdös tätområden

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: