Gustavsberg, Brunn och Hemmesta

Den hållbara samhällsplaneringen är viktig. Vår vision är bevarade grönområden och levande lokala centrum där vi går, cyklar och åker kollektivt. Miljöpartiet fortsätter att värna Ekedals frilufts­område och Hemmesta storskog från biltrafik. Vi driver på för ökat skydd av naturen, fler gång- och cykelvägar och bostäder.

Miljöpartiet vill

  • att Värmdös tätorter ska vara levande centrum med fullgod service.
  • öka takten i byggandet av hyres­rätter och bygga fler stora hyresrätter.
  • ha fler infartsparkeringar i kollek­tivtrafiknära lägen.
  • ha trafiksäkra skolvägar.

Gustavsberg ska utvecklas till en hållbar tätort med hög miljö- och kulturprofil. Utrymmet för kollektivtrafik ska öka och sammanhängande cykelstråk byggas. Vi vill se två täta kärnor med småstadskaraktär i Gustavsberg: Porslinskvarteren i hamnen samt centrum där den gamla parkeringen ska bebyggas med bostadskvarter i samklang med utvecklad service och P-hus för infartsparkering.

Hemmesta, Brunn och Björkås centrum ska utvecklas med bostäder, samhällsservice och arbetsplatser.

Fördjupning i ämnet Värmdös tätområden

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: