Jämställdhet och hbtq-frågor

Vi vill se över alla investeringsbudgetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och se till att alla kommunala verksamheter bemöter Värmdöborna med respekt, oavsett sexuell identitet.

All verksamhet inom Värmdö kommun ska innebära lika villkor för män och kvinnor, pojkar och flickor. Skattepengarna ska fördelas rättvist mellan könen. Alla kommunens verksamheter ska fungera lika bra för alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och ålder.

Det räcker inte med personalpolicy och jämställdhetspolicy. En hbtq-policy ska utarbetas och omfatta alla kommunens verksamheter.

Genusbudgetering ska alltid finnas med i verksamheterna för att se hur stor del av skattemedlen som går till respektive kön. Jämställdhetsintegrering av verksamheterna ska göras för att säkerställa att män och kvinnor får lika behandling och möjligheter. Alla kommunens blanketter ska vara hbtq-neutrala. Föreningar som får kommunalt stöd ska motarbeta diskriminering och hbtq-negativa attityder inom den egna verksamheten. Miljöpartiet de gröna i Värmdö vill särskilt se över investeringsbudgeterna ur såväl ett genusperspektiv som ett socialt och åldersmässigt perspektiv.

Familjer idag ser ut på många olika sätt; ensamföräldrar, samboföräldrar, bonusbarn från tidigare förhållanden, två pappor eller två mammor. Mångfalden är stor och den traditionella kärnfamiljen har ersatts av den mer moderna stjärnfamiljen. Vi vill därför att alla kommunala blanketter ses över ur såväl genus- som hbtq-perspektiv så att stjärnfamiljer inte diskrimineras.

All personal inom kommunala verksamheter ska genomgå utbildning i hbtq-frågor för att motverka en alltför ensidig heteronormativitet inom verksamheterna som kan bidra till negativa attityder och särbehandling av hbtq-personer. Det ska vara självklart att hbtq-personer inom kommunen kan vara öppna med sin sexuella läggning om de så vill och att alla medborgare som söker hjälp eller service hos kommunen ska behandlas lika oavsett sexuell läggning.
Förskolan och grundskolan ska bidra till en öppen attityd till hbtq-frågor och aktivt motverka negativa attityder. Skolan ska vara en plats där man har rätt att bli bemött med respekt oavsett sexuell läggning både som förälder och elev. Lärare behöver kompetenshöjning för att kunna motverka heteronormen i skolan och ifrågasätta exempelvis homofoba skällsord. Därför ska personalen erbjudas regelbundna fortbildningar.

Äldreomsorgen ska ta hänsyn till hbtq-personers önskemål och all personal inom äldreomsorgen ska ha hbtq-kompetens.

Jämställdhetspott ska finnas med vid de årliga löneöversynerna för att långsiktigt minska de strukturella skillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper.

Könsbaserad uppföljning ska ske av samtliga verksamheter som får kommunal finansiering.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: