Kollektivtrafik

Lyssna

Vi vill ha en kollektivtrafik som är ett attraktivt alternativ till bilen både inom och ut från kommunen, såväl på land som på vatten.

I dag sker nästan var tredje resa med bil i vår kommun. Ett kraftigt ökat kollektivtrafikutbud behövs för att vända trenden. Vi har som målsättning att fördubbla andelen kollektivtrafikresenärer till år 2020 inte bara andelen kollektivtrafikresor. På så sätt minskar vi klimatutsläppen och använder våra vägar mer effektivt.

Kollektivtrafiken lokalt fungerar dåligt när det gäller linjesträckningar, tidtabeller och passning till förskolor och skolor. Vid planering av nya bostäder och arbetsplatser ska kollektivtrafik planeras in parallellt så att utbyggd kollektivtrafik finns vid inflyttning. Vi vill se över möjligheterna att ha fler tvärgående linjer inom kommunen. En förlängning av buss 426 Aspvik-Hålludden och en förlängning av buss 467 från Hemmesta till Brunn är intressanta lösningar att titta vidare på. Vi behöver göra det lättare för människor att resa kollektivt inom kommunen och till Nacka, inte bara från kommunen in till Stockholm. Vi vill också undersöka möjligheterna att utveckla anropsstyrd trafik till kommunens ytterområden på kvällar och helger. Detta särskilt för att göra det möjligt för unga att ta sig hem på kvällar och helger.

Eftersom Värmdö är en geografiskt utspridd kommun är det viktigt att tänka på hur kollektivstråken planeras så att resenärerna erbjuds ett tidsmässigt konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Vi tror att bussen under lång tid framöver kommer att vara det kollektivtrafikslag som passar bäst för att snabbt ta Värmdös befolkning dit de ska. För att kunna anpassa och utveckla kollektivtrafiken så att målet om en fördubblad andel kollektivtrafikresenärer nås, vill vi förstärka kompetensen vad gäller kommunens strategiska lokala trafikplanering.

Miljöpartiet vill återinföra enhetstaxan för hela länet. Nytt är att Miljöpartiet vill att samma taxa ska gälla på Waxholmsbåtarna. Vi vill också ha flera nya busslinjer och expressbusslinjer i väntan på spårburen trafik. En sträckning som ger tidsvinst för många är Gustavsberg – Centralen – Norrtälje. Lokalt vill vi ha stomlinjer, där Ingarö – Stavsnäs kan vara en sträcka, Norra Värmdö – Gustavsberg – Nacka en annan och vi föreslår dessutom en linje Gustavsberg – Stockholm syd.

Vatten ska inte ses som en barriär, vattenvägarna ska återupprättas. Miljöpartiet vill starta flera linjer för båtpendling för dig som värmdöbo: Ålstäket – Nybrokajen eller Slussen, Gustavsberg – Hålludden – Saltsjöbaden.

Vi vill också underlätta cykelpendling genom att tillåta att cykeln kan tas med i kollektivtrafiken  där det är möjligt och införa lånecykelsystem i flera delar av länet.

Här visar vi lokal politik från Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen Mer kollektivtrafik, mindre motorvägar

När Stockholmsregionen växer måste kollektivtrafiken hänga med. Då måste bussarna och tågen bli fler. Nya spår och linjer tillkomma. Det är viktigt för att människor ska få sin vardag att gå ihop och en förutsättning för en hållbar utveckling.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen vill

  • Fler linjer och avgångar
  • Ta bort spärrarna och inför öppen spärrlinje i tunnelbanan
  • Påstigning genom alla dörrar i bussen
  • Fler trafikvärdar och biljettkontrollanter

Läs mer

Fler linjer och avgångar
Staden växer och kollektivtrafiken måste hänga med. Idag hinner familjer flytta in i bostadsområden innan bra kollektivtrafik är på plats. I stort sett all spårburen trafik har nått kapacitetstaket i rusningstid. Nationella och lokala mål för framkomlighet och minskade klimatutsläpp förutsätter att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ökar, samtidigt som gång och cykel ökar sin andel av det totala resandet. Med nuvarande planering ser vi en utveckling som går rakt emot dessa mål. Huvuddelen av de trängselskatter som hade kunnat utgöra en finansiering för utbyggd kollektivtrafik, är nu fastlåsta för många decennier framåt i en motorvägstunnel. Miljöpartiet vill satsa mer än Alliansen på utbyggd kollektivtrafik. När vi i länet blir fler kan avgångarna inte bli färre.

Ta bort spärrarna och inför öppen spärrlinje
Miljöpartiet vill skrota spärrarna i tunnelbanan. Spärrarna orsakar trängsel och försvårar framkomligheten för resenärerna. De har orsakat ett stort antal klämolyckor, de skapar otrygghet för människor med funktionsnedsättning, barnfamiljer och äldre personer. Barn hamnar ofta på fel sida. Äldre riskerar att fastna med väskor när de inte passerar tillräckligt fort. Funktionsnedsatta har svårt att ta sig fram i den röriga trafikantmiljön som spärrarna och dess olika informationsskyltar bidrar till. Dessutom är spärrarna kostnadsdrivande vad gäller inköp, drift och underhåll, samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. Miljöpartiet konstaterar att med den växande befolkningen vi har i Stockholms län, så behöver vi göra det smidigare att resa kollektivt, inte sätta upp fler hinder.

Påstigning genom alla dörrar i bussen
Vi vill att resenärerna ska kunna kliva på bussen genom alla dörrar. Då flyter allt bättre. I ett växande Stockholm måste fri påstigning genom alla dörrar, där vi själva blippar vår biljett, vara en självklarhet och inte bara en tillfällig åtgärd. Påstigning genom alla dörrar gör det lättare att komma ombord. Det gör också att bussen snabbare kan komma i väg och minskar stressen för busschauffören. När det blir lättare att hålla tidtabellen kan busschauffören köra lugnare.

Trafikvärdar och biljettkontrollanter
Resenärer, inte minst unga, ska uppleva kollektivtrafikmiljön som säker och trygg. Det måste därför vara lätt att få kontakt med kundservice och trafikvärdar. Miljöpartiet vill att spärrvakterna vidareutbildas till trafikvärdar och biljettkontrollanter. På så vis kommer antalet tillgänglig personal ute på stationer, perronger och ombord på fordon att mångdubblas. Personal som kommer att bidra till att öka tryggheten, ge service och kunna genomföra fler biljettkontroller.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: