Kollektivtrafik

Lyssna

Vi vill ha en kollektivtrafik som är ett attraktivt alternativ till bilen både inom och ut från kommunen, såväl på land som på vatten.

I dag sker nästan var tredje resa med bil i vår kommun. Ett kraftigt ökat kollektivtrafikutbud behövs för att vända trenden. Vi har som målsättning att fördubbla andelen kollektivtrafikresenärer till år 2020 inte bara andelen kollektivtrafikresor. På så sätt minskar vi klimatutsläppen och använder våra vägar mer effektivt.

Kollektivtrafiken lokalt fungerar dåligt när det gäller linjesträckningar, tidtabeller och passning till förskolor och skolor. Vid planering av nya bostäder och arbetsplatser ska kollektivtrafik planeras in parallellt så att utbyggd kollektivtrafik finns vid inflyttning. Vi vill se över möjligheterna att ha fler tvärgående linjer inom kommunen. En förlängning av buss 426 Aspvik-Hålludden och en förlängning av buss 467 från Hemmesta till Brunn är intressanta lösningar att titta vidare på. Vi behöver göra det lättare för människor att resa kollektivt inom kommunen och till Nacka, inte bara från kommunen in till Stockholm. Vi vill också undersöka möjligheterna att utveckla anropsstyrd trafik till kommunens ytterområden på kvällar och helger. Detta särskilt för att göra det möjligt för unga att ta sig hem på kvällar och helger.

Eftersom Värmdö är en geografiskt utspridd kommun är det viktigt att tänka på hur kollektivstråken planeras så att resenärerna erbjuds ett tidsmässigt konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Vi tror att bussen under lång tid framöver kommer att vara det kollektivtrafikslag som passar bäst för att snabbt ta Värmdös befolkning dit de ska. För att kunna anpassa och utveckla kollektivtrafiken så att målet om en fördubblad andel kollektivtrafikresenärer nås, vill vi förstärka kompetensen vad gäller kommunens strategiska lokala trafikplanering.

Miljöpartiet vill återinföra enhetstaxan för hela länet. Nytt är att Miljöpartiet vill att samma taxa ska gälla på Waxholmsbåtarna. Vi vill också ha flera nya busslinjer och expressbusslinjer i väntan på spårburen trafik. En sträckning som ger tidsvinst för många är Gustavsberg – Centralen – Norrtälje. Lokalt vill vi ha stomlinjer, där Ingarö – Stavsnäs kan vara en sträcka, Norra Värmdö – Gustavsberg – Nacka en annan och vi föreslår dessutom en linje Gustavsberg – Stockholm syd.

Vatten ska inte ses som en barriär, vattenvägarna ska återupprättas. Miljöpartiet vill starta flera linjer för båtpendling för dig som värmdöbo: Ålstäket – Nybrokajen eller Slussen, Gustavsberg – Hålludden – Saltsjöbaden.

Vi vill också underlätta cykelpendling genom att tillåta att cykeln kan tas med i kollektivtrafiken  där det är möjligt och införa lånecykelsystem i flera delar av länet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: