Kollektivtrafik

Vi vill ha en kollektivtrafik som är ett attraktivt alternativ till bilen både inom och ut från kommunen, såväl på land som på vatten.

I dag sker nästan var tredje resa med bil i vår kommun. Ett kraftigt ökat kollektivtrafikutbud behövs för att vända trenden. Vi har som målsättning att fördubbla andelen kollektivtrafikresenärer till år 2020 inte bara andelen kollektivtrafikresor. På så sätt minskar vi klimatutsläppen och använder våra vägar mer effektivt.

Kollektivtrafiken lokalt fungerar dåligt när det gäller linjesträckningar, tidtabeller och passning till förskolor och skolor. Vid planering av nya bostäder och arbetsplatser ska kollektivtrafik planeras in parallellt så att utbyggd kollektivtrafik finns vid inflyttning. Vi vill se över möjligheterna att ha fler tvärgående linjer inom kommunen. En förlängning av buss 426 Aspvik-Hålludden och en förlängning av buss 467 från Hemmesta till Brunn är intressanta lösningar att titta vidare på. Vi behöver göra det lättare för människor att resa kollektivt inom kommunen och till Nacka, inte bara från kommunen in till Stockholm. Vi vill också undersöka möjligheterna att utveckla anropsstyrd trafik till kommunens ytterområden på kvällar och helger. Detta särskilt för att göra det möjligt för unga att ta sig hem på kvällar och helger.

Eftersom Värmdö är en geografiskt utspridd kommun är det viktigt att tänka på hur kollektivstråken planeras så att resenärerna erbjuds ett tidsmässigt konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Vi tror att bussen under lång tid framöver kommer att vara det kollektivtrafikslag som passar bäst för att snabbt ta Värmdös befolkning dit de ska. För att kunna anpassa och utveckla kollektivtrafiken så att målet om en fördubblad andel kollektivtrafikresenärer nås, vill vi förstärka kompetensen vad gäller kommunens strategiska lokala trafikplanering.

Miljöpartiet vill återinföra enhetstaxan för hela länet. Nytt är att Miljöpartiet vill att samma taxa ska gälla på Waxholmsbåtarna. Vi vill också ha flera nya busslinjer och expressbusslinjer i väntan på spårburen trafik. En sträckning som ger tidsvinst för många är Gustavsberg – Centralen – Norrtälje. Lokalt vill vi ha stomlinjer, där Ingarö – Stavsnäs kan vara en sträcka, Norra Värmdö – Gustavsberg – Nacka en annan och vi föreslår dessutom en linje Gustavsberg – Stockholm syd.

Vatten ska inte ses som en barriär, vattenvägarna ska återupprättas. Miljöpartiet vill starta flera linjer för båtpendling för dig som värmdöbo: Ålstäket – Nybrokajen eller Slussen, Gustavsberg – Hålludden – Saltsjöbaden.

Vi vill också underlätta cykelpendling genom att tillåta att cykeln kan tas med i kollektivtrafiken  där det är möjligt och införa lånecykelsystem i flera delar av länet.

Här visar vi lokal politik från Stockholmsdistriktet.

Stockholmsdistriktet Vardagen ska gå ihop utan bil

Miljöpartiets mål är att Stockholmsregionen ska bli världens första klimatneutrala storstadsregion. För att klara det måste bilresandet minska. Därför vill vi bygga ut kollektivtrafiken och se till så att fler kan resa snabbare, smidigare och komma fram i tid. Genom att ställa om resandet skapas en klimatsmart region som är till för alla.

Miljöpartiet i Stockholmsdistriktet vill

  • Att det ska vara enkelt och smidigt att resa
  • Främja en förbättrad användning av kollektivtrafiksystemet
  • Satsa på fler spår och fler bussar
  • Skapa ett hållbart, tillförlitligt och långsiktigt biljettsystem

Läs mer

När färre är beroende av bilen och fler resor sker med kollektivtrafik och cykel räddas inte bara klimatet, vi alla får även renare luft, trevligare stadsmiljöer och nya möjligheter att resa på landsbygden. Kvinnor samt ekonomiskt svagare grupper är ofta beroende av kollektivtrafiken, genom satsningar ökar även deras möjligheter till arbete, studier och fritid. Klimatsmart resande skapar helt enkelt en mänskligare och mer jämställd Stockholmsregion.

Genom att ställa om resandet skapas en klimatsmart region som är till för alla. Arbetet måste börja NU - resenärerna och klimatet kan inte vänta.

1. Att resa ska vara enkelt och smidigt
Kollektivtrafiken ska inte vara en hinderbana. Det ska vara smidigt att resa med kollektivtrafiken. Vi intensifierar arbetet med busstrafikens framkomlighet och tillgänglighet. Släpps resenärerna ombord genom alla dörrar på bussen kommer den och resenärerna iväg snabbare. Flera tusen gånger om året är det också stopp i rulltrappor och hissar i kollektivtrafiken. Det skapar trängsel i rusningstrafik och gör resan svår för äldre, funktionshindrade och småbarnsföräldrar. Det är en fråga om trygghet och framkomlighet. Vi ställer därför höga krav på att fixa rulltrappor och hissar bland annat med hjälp av digitaliseringen. Vi vill att alla ska vara välkomna i kollektivtrafiken.

2. Vi måste använda kollektivtrafiksystemet bättre
När befintliga kollektivtrafiksystemet utnyttjas bättre får fler plats. Det kan framför allt göras genom att förbättra blåbussarnas trafikering. Genom att inrätta fler bussfiler, påstigning genom bussens alla dörrar och ökad signalprioritering kan framkomligheten för kollektivtrafiken öka. Det ska vara enkelt och attraktivt att välja kollektivtrafiken.

3. Fler spår och fler bussar
Vi i Miljöpartiet prioriterar kollektivtrafiken framför biltrafiken. Vi satsar på flera nya kollektivtrafikprojekt. Det handlar om tvärbana till Ropsten, tidigareläggning av Sverigeförhandlingens projekt och ökad busstrafik. Buss 4 är Sveriges mest belastade busslinje och vi vill göra den till en prioriterad superbuss med ökad kapacitet. Då minskar trängseln och det blir mindre väntan på hållplatsen.

4. Kollektivtrafik att lita på
Försenade eller inställda tåg har blivit vardag för länets resenärer. Om fler ska välja kollektivtrafiken ska resenären kunna lita på att den är i tid. Mer behöver göras för underhåll och modernisering av befintliga spår. Investeringar görs i upprustning av tåg och rekrytering av förare. Vi vill att pendeltågstrafiken ges företräde på järnvägen, samt att ansvaret för trafikinformation inom pendeltågstrafiken övergår till Region Stockholm.

5. Ett hållbart och långsiktigt biljettsystem
Miljöpartiet vill ta ansvar för kollektivtrafiken och klimatet. Stockholmsregionen växer och kollektivtrafiken måste räcka till samtidigt som bilresorna måste minska. Kollektivtrafiken finansieras idag till minst hälften av skattemedel och hälften biljettintäkter. Miljöpartiet vill att denna balans behålls. Det skapar förutsättningar både för finansiering av framtida investeringar i kollektivtrafik och för en lägre prisutveckling än om man låter biljettpriset stå för en större del av intäkterna.

Ett nytt system håller på att utredas, där biljettpriserna ändras och nya biljettyper införs. Miljöpartiet vill att resenärerna ska få ett stabilt och förutsägbart system för kollektivtrafikens prissättning samtidigt som framtidens kollektivtrafik finansieras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: