Kommunens ledning och organisation

Miljöpartiet de gröna i Värmdö vill att Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt och att kommunstyrelsen utövar styrning och ledning av kommunens verksamheter så att en hållbar utveckling inom sociala, ekonomiska samt ekologiska områden säkras.

Miljöpartiet de gröna i Värmdö vill att Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt och att kommunstyrelsen utövar styrning och ledning av kommunens verksamheter så att en långsiktigt hållbar utveckling inom sociala, ekonomiska samt ekologiska områden säkras.

Kommunens styrsystem ska vila på Vision 2030 och med hjälp av inriktningsmål, nämndmål och indikatorer leda mot visionen. Uppföljning ska göras såväl årligen som med längre intervaller beroende på målsättning. Övriga styrdokument och deras målsättingar ska tydligt redovisas i exempelvis Stratsys och indikatorer ska tas fram för att följa att målsättningarna nås. Vi vill särskilt stärka uppföljningen av kommunens klimatarbete med målsättningen att vara en fossilfri kommun senast 2018 och en klimatneutral kommun 2030.

Arbetet med att uppfylla Värmdö vision 2030 måste intensifieras. Planer för att minska värmdöbornas resursutnyttjande behöver tas fram och för varje politiskt beslut måste konsekvenserna på Värmdös utveckling mot ett klimat-, miljö-, socialt- och ekonomiskt hållbart samhälle beaktas. Hur konsekvensanalyser görs idag bör utvärderas, kvalitetssäkras och utvecklas.

Vi ser att det behöver ske en utveckling av handlingsplaner i förhållande till en del policydokument och att en övergripande plan för hållbar utveckling inom kommunen behöver tas fram, där såväl beredningen Trygg i Värmdö, Energi och klimatpolicyn samt miljöområdet ska beaktas och handlingsplaner tas fram för att nå målen. Målen för egenproduktion av förnybar energi och minsking av utsläpp av växthusgaser behöver också justeras eftersom målsättningarna redan är uppnådda inom den kommunala organsiationen 2014.

All myndighetsutövning ska präglas av rättvisa och likabehandling. Besluten ska leda till ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling i kommunen och såväl ett barnperspektiv, mångfaldsperspektiv, jämställdhetsperspektiv, respekt för den personliga integriteten och ett tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra all kommunal verksamhet.

Ansvarsfrågor och genomförande av planlagda investeringar är områden som behöver styras tydligare och där politiken måste ta ett mer samlat grepp för att vi i god tid ska ha rätt verksamhetslokaler på rätt plats i förhållande till invånarnas behov. Behovet av korrekta befolkningsprognoser kan inte underskattas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: