Nämndorganisation

Lyssna

Vi vill stärka kommunfullmäktiges roll, och gå bort från beställar- utförarorganisationen.

Vi ser önskemål om en utbildningsnämnd för förskola/grundskola/gymnasium som också har ungdomsfrågorna. Vidare en nämnd med vuxenutbildning/näringslivsfrågor/
arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor. En samhällsteknisk nämnd inklusive kommunens fastigheter, en samhällsplaneringsnämnd och en bygg, miljö och hälsoskyddsnämnd. En kultur och fritidsnämnd inklusive Porslinsmsueet och den nya Kulturfabriken.

Kulturen har kommit i skymundan genom den nämndstruktur som infördes av den borgerliga alliansen 2007. Kulturen spelar en viktig roll för våra barns utveckling, invånares mentala hälsa och som förebyggande och läkande kraft. Genom kulturella upplevelser uppmuntras vår kreativitet. Möjligheten till eget skapande spelar en väsentlig roll för såväl barns som vuxnas livskvalitet. Dessa aspekter vill vi ska ges en tydligare roll i kommunens organisation. Vi vill utveckla ett sjudande kulturcentrum i den gamla Posrlinsfabriken i Gustvsbergs hamn. Vi vill avveckla Porslinsmuseet som ett bolag eftersom det inte finns några förutsättningar för museet att gå med vinst. Fritidsfrågorna ligger kvar tillsammans med kulturen i en nämnd, men samverkan med utbildningsnämnden ska stärkas eftersom många av fritidsanläggningarna samnyttjas med skolorna.

Vi vill ha en äldrenämnd och. när det gäller funktionshinder är vår uppfattning att en funktionsnedsättning blir ett handikapp först när individen möter brister i miljön eller verksamheten. När bristerna åtgärdas kan handikappet minska eller försvinna. Även funktionshindrade har rätt till en ersättning som räknas upp årligen och vi vill därför höja habiliteringsersättningen med KPI efter en initialt större höjning eftersom ersättningen legat still i många år.

Reglementena ska ses över så att det blir en tydlig politisk styrning över samtliga beslut av principiell och samhällsförändrande karaktär. Det är därför viktigt att tjänstemannaorganisationen är utformad så att alla tjänstemän vet vilken del av den politiska organisationen som de arbetar under. Att, som idag, ha ett system där samtliga arbetar under kommunstyrelsen leder till en mycket otydlig politisk styrning. Vi vill minska på delegationen till exempel inom bygglovsidan där – vi vill att samtliga bygglov över 250 m2 ska beslutas av nämnden oavsett planstöd eller inte.

Vi vill se en bred överenskommelse kring organisationen. Politiskt käbbel kring nämndorganisationen bidrar inte till en god utveckling av Värmdö utan tar fokus från samhällsutvecklingen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: