Elevhälsa

Elevhälsa

Alla elever har rätt att må bra i skolan och ska ges möjlighet att utvecklas, oavsett förutsättningar. En väl fungerande elevhälsa ska finnas för att garantera det!

Miljöpartiet vill

Stärkt elevhälsa

Elevhälsan har alltmer kommit i fokus då andelen elever som mår dåligt ökar. Orsakerna till detta är mångfacetterade och kan handla om svårigheter i familjeförhållanden. Men kan även ha sitt ursprung i skolan och hur barnen fungerar med varandra. Utfrysning, mobbning och inlärningssvårigheter som leder till beteendeproblem är några exempel. Barn med svårigheter behöver ibland stöd av BUP och socialtjänst – andra kan få hjälp inom skolans ram. Arbetet med elevhälsa måste prioriteras!

Skolbarn och ungdomar tillbringar lika mycket tid i skolan som vi vuxna på våra arbetsplatser. Trots det tas inte barnens arbetsmiljö på allvar. Miljöpartiet vill stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomars psykiska hälsa i ett samarbete mellan skola och kommunens socialtjänst. Idag hyr Värmdö kommun in skolpsykologer vid behov och då tappar man delar av det förebyggande arbete som är nödvändigt. Vi vill bygga ut elevvården med ett centralt anställt elevhälsoteam med psykologer och kuratorer som kan fungera som stöd till både kommunala skolor och friskolor i vår kommun. De ska kunna arbeta såväl förebyggande som med bedömningar och mer akuta insatser.

En trygg skola

Vi behöver också arbeta förebyggande mot kränkningar och mobbning. Att skapa en trygg arbetsmiljö för alla våra barn och elever är en av förskolan och skolans viktigaste uppgifter. Skolan är en plats för lärande där elever har rätt att känna sig trygga och kunna arbeta i en positiv skolmiljö med goda relationer och ett tillitsfullt klimat. Därför är det oroväckande att antalet anmälningar om kränkande behandling ökat dramatiskt i Värmdö kommuns skolor de senaste åren och att vi saknar kunskaper om de bakomliggande orsakerna.

Förvaltningen har under senaste året tagit fram ett system för rapportering av diskriminering och kränkande behandling där utredningsansvaret ligger hos förskolechef och rektor. Hela processen är individinriktad och sker inom respektive förskola/skola. Miljöpartiet vill att man nu tar ytterligare ett steg och föreslår därför att samtliga anmälningar också skickas till skolförvaltningen centralt som kan sammanställa och bearbeta materialet. Den statistik som genereras kan sedan användas i syfte att förebygga och vidta åtgärder på ett systematiskt sätt. Ett sådant verktyg kan visa på mönster som t.ex. kränkningar på skolgård, i omklädningsrum eller i sociala medier där näthat har blivit alltmer förekommande.

Nyheter på Elevhälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter