Skola

Skolan är till för barnen. Barnens lärande börjar i leken. Framtidens utbildning börjar i barnens lek och övergår till strukturerat lärande i olika skolformer som räcker livet ut.

Miljöpartiet vill

Utbildningen utvecklas när barnet växer och blir elev, student och vuxen. Skolan ska ge alla barn i Värmdö från förskoleklass till gymnasiet en bra utbildning som ger barnen den kompetens och trygghet som krävs för att utvecklas till självständiga individer i vårt samhälle. Vår skola ska vara en likvärdig och inkluderande skola där elever med större behov ges det stöd de behöver. Det är i förskolan och skolan som barnen, oavsett sin bakgrund, ska ges nya möjligheter och livschanser. Miljöpartiets mål är att alla barn och elever ska känna sig trygga, ges arbetsro och må bra i förskola och skola. Deras förutsättningar att inhämta kunskaper ska förbättras och både förskola och skola ska vara miljö- och klimatmässigt hållbara. 

Miljöpartiet vill att alla elever i årskurs 9 ska nå kunskapskraven och det kräver att vi satsar på fler högskoleutbildade förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Värmdö kommun har i flera år haft betydligt lägre kostnader per elev i förskoleklass och i grundskolan än vad skolor i Stockholms län och riket i övrigt haft och skillnaden har ökat. Det gäller även kostnaden per barn på fritidshem. Det finns också fortsatt negativa skillnader i kostnader per barn i Värmdö kommuns förskolor i jämförelse med både Stockholms län och riket i övrigt.

Miljöpartiet ser en stor risk med den generellt låga skolpengen och menar att vi måste vända på den negativa trenden som slår mot våra barns möjligheter till utvecklig och lärande. Vi vill därför öka ersättningsnivåerna för att behålla och rekrytera behörig personal inom alla delar av förskola, skola och fritids. 

Vi vill också:

  • Stärka elevhälsan med fler fast anställda skolpsykologer och kuratorer som tillsammans med annan vårdpersonal arbetar förebyggande i det allt tuffare klimat elever lever i idag.
  • Värna barn med behov av särskilt stöd genom att säkerställa att det finns en trygg och anpassad lärmiljö i gemenskap.
  • Ge förskolor och skolor med stora utmaningar extra medel för att alla barn/elever i Värmdös skolor ska få lika goda förutsättningar.
  • Säkerställa att det finns småskaliga förskolor, lågstadium samt familjedaghem i alla kommundelar.
  • Värna skärgårdsskolorna.
  • Satsa på Läsa/Skriva/Räkna redan från förskoleklass till de elever som behöver.
  • Genomföra ett “jämställdhetslyft” i förskola och skola och skapa lika goda villkor för flickor och pojkar.
  • Ge läxhjälp till alla och ökat stöd till unga med särskilda behov.
  • Öka möjligheten till skolskjuts så att fler barn får en trygg väg till skolan och trafiken kring skolorna minskas. 

Läs mer om hur vi vill arbeta för att stärka elevhälsan.

Läs mer om en giftfri skola.

Läs mer om skolskjuts.

Nyheter på Skola

Värmdö, 5 september 2018

Initiativ om att stärka elevhälsan på Värmdö

Värmdö, 13 augusti 2018

M skyller sina egna misslyckanden på regeringen

Värmdö, 15 juli 2018

Både fjärrundervisning och höjd skolpeng behövs!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter