Trafik

I Värmdö kommer så mycket som mellan 70-80 procent av våra utsläpp av växthusgaser från transportsektorn. I många områden är bilen nödvändig för vardagsbehoven och även om Miljöpartiet de gröna i Värmdö har som mål att minska bilanvändningen, kommer bil att vara ett viktigt transportmedel även i fortsättningen.
Därför är det viktigt att det blir lätt att ha klimatmässigt bra bilar inom kommunen. Utbyggnad av el-laddstolpar och en biogasmack i kommunen är två vägar att göra det lättare att köra fossilfritt. Att ha nära till bussen eller åtminstone god tillgång till infartsparkeringar är ytterligare två saker som bidrar till att minska bilåkandet. Det ska inte vara nödvändigt att ha två bilar per hushåll, det är inte hållbart. Och vi ska i högre utsträckning dela på bilarna. Det är hållbart för såväl den egna plånboken som klimatet!

Arbetet med att utveckla bilpooler inom kommunen ska fortsätta och bilpooler bör föreslås i samband med exploatering av nya områden. Samåkning ska uppmuntras och kommunen ska bidra med IT-system för samåkning om önskemål finns.

Vi förespråkar också att ekodukter byggs. Ekodukter är ”gröna” vägöverbyggnader som underlättar spridning av djur och växter, men de fungerar även som bullerskydd. Arbetet bör ske i samarbete med Trafikverket. Trafikbuller är ett hälsoproblem och vi arbetar för att se på olika möjliga bullerlösningar när så krävs. Bullerreducerande beläggning är en väg att gå. Vår uppfattning är att det är en bättre väg än att bygga plank som i tätorter skapar en förfulande miljö och bidrar till ökad blåst för bland annat gående. Om bullerskydd ska sättas upp är solcellstäckta sådana en intressant lösning som vi gärna ser inom kommunen.

Nyheter på Trafik

Värmdö, 13 februari 2017

Främja kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter