Samhällsplanering

Den hållbara samhällsplaneringen är viktig. Vår vision är bevarade grönområden och levande lokala centrum där vi går, cyklar och åker kollektivt. Miljöpartiet fortsätter att värna Ekedals friluftsområde och Hemmesta storskog från biltrafik. Vi driver på för ökat skydd av naturen, fler gång- och cykelvägar, spårbilar och bostäder.

Värmdö står inför flera stora nybyggnationer i kommunens centrumområden och sedan lång tid har det pågått permanentning och byggts ut också i kommunens fritidshusområden. Vi tror att permanentningen av fritidshusbebyggelsen kommer att fortsätta också framöver och att viss nybyggnation kommer att ske även i de områden där kommunen går ut med vatten och avlopp. Miljöpartiet vill att den huvudsakliga förtätningen ska ske i kollektivtrafiknära centrumområden för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi är restriktiva till ny bebyggelseutveckling bortom Hemmesta vägskäl innan planeringen av Hemmesta centrum är klar.
Såväl den planmässiga som den ekonomiska utvecklingen av centrala Gustavsberg, Hemmesta och Brunns centrum till hållbara och energieffektiva centrumområden ska redovisas i budget för att säkerställa att planarbetet fortskrider och att det finns medel nog för att genomföra den viktiga utvecklingen av kommunens centrumområden.

Bostadsbristen i hela Stockholm län är skriande. Vi vill inte att ungdomar ska behöva flytta från kommunen på grund av bostadsbrist. Vi vill bygga smarta billiga bostäder som unga har råd med, exempelvis kollektivhus eller andra varianter där varje lägenhet delar vissa gemensamma lokalbehov med andra. Nära samarbete med ungdomar behövs därför när det gäller kommunens bostadsplanering. Viktigt är också att knyta bra kollektivtrafik till all ny bebyggelse så att bilberoendet minskar.

Vid nybyggnation och tillbyggnader är det av största vikt att energianvändningen minskar. Vi vill att kommunen ska ställa krav på att nybyggnation uppfyller lägst Miljöbyggnads silvers energiprestanda. Cirka en tredjedel av Sveriges energianvändning går åt till våra bostäder. Här finns stora möjligheter till besparingar vid val av fönster, isolering, materialval och uppvärmningssystem. Redan i dag är det möjligt att bygga så kallade passivhus, som inte behöver särskilda uppvärmningssystem. I avtal med markägare som ska exploatera vill vi ställa krav på hållbar bebyggelseutveckling och hållbara transportlösningar.

Vårt mål är att kommunens energianvändning totalt för alla invånare ska minska med 2 procent per år fram till 2030. Vi vill uppmuntra kommunens invånare att själva försöka uppfylla denna målsättning genom att kommunen ska bidra till bättre information vad gäller energibesparingar i hemmet. Vi vill se bebyggelseutvecklingen i linje med de prioriterade områden som finns beskrivna i kommunens översiktsplan, dvs främst i centrala lägen, nära kollektivtrafik och i samband med utbyggnad av vatten och avlopp.  Vi värnar de gröna sambanden och vill skapa fler naturnära mötesplatser.

Vi vill se genomförande av de områdesbestämmelser som tagits fram för att skydda kulturellt värdefulla områden. Vi kan se att utvecklingen mot alltfler stora köpcentrum leder till en utarmning av de gamla stadskärnorna och att detta i sin tur leder till ökade behov av bil för att handla nära där man bor. Detta är en ohållbar utveckling som Miljöpartiet vill motverka.

Vi ser också att de resmönster som är vanliga bland barnfamiljer i stor utsträckning kräver tillgång till bil bl a för att skjutsa barn och unga till olika fritidsaktiviteter. Vi vill motverka detta genom att i första hand lägga anläggningar för kultur-, sport- och fritid i cykel- och kollektivtrafikvänliga lägen.

Cykelvägarna i Värmdö behöver fortsätta att byggas ut i snabb takt. Genom att skapa säkra sammanhängande cykelbanor och låsbara cykelparkeringar under tak vid bland annat skolor, infartsparkeringar och busshållplatser kan cykelpendlingen öka. Laddstolpar för elcyklar kan också spela en positiv roll.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: