Skola

Lyssna

Skolan är till för barnen. Barnens lärande börjar i leken. Framtidens utbildning börjar i barnens lek och övergår till strukturerat lärande i olika skolformer som räcker livet ut.

Miljöpartiet vill

  • öka lärartätheten för att klara gruppstorlekar efter barnens behov.
  • öka resurserna till under­visning, fritids och underhåll av lokaler.
  • ha stärkt fokus på läs- och skrivkunskaper samt natur­vetenskap.
  • minska farliga kemikalier i förskola och skola.

Utbildningen utvecklas när barnet växer och blir elev, student och vuxen. Mål vi arbetat efter och kommer forsätta att arbeta för är att alla barn/elever ska vara trygga, få arbetsro och må bra i skolan, elevernas kunskaper ska öka samt skolan ska vara miljö- och klimatmässigt hållbar. Detta är tre mål som hänger ihop och som vi avser arbeta vidare efter.

Rösta grönt för en skola där lärare och elever får komma till tals!