Skolorganisation

Miljöpartiet vill att små enheter stärks och nuvarande skolor stöttas att utveckla sin verksamhet.

I dag finns 14 grundskolor i kommunen, sju mindre och sju större skolor. Tre av de mindre har fristående huvudmän och en av de större. En av de mindre skolorna har även särskola kopplat i verksamheten. För att stärka små enheter och utvecklingen av nuvarande skolor, behöver den socioekonomiska fördelning av skolpeng förstärkas och utvecklas samt ett stöd för mindre enheter införas.

Vi i Miljöpartiet vill att förskola ska finnas nära hemmen och mindre skolor för eleverna i yngre år ska även de vara nära. När eleverna blir äldre, kan också skolorna bli större, vilket ibland medför längre avstånd till skolan. Skolorna närmast hemmen ska vara så bra att onödiga transporter kan undvikas. De transporter som ändå måste ske till och från skolan ska helst ske med skolskjuts eller trygga gång och cykelvägar. Därför vill vi bygga ut dessa, se Skolskjutsar. Skolan i skärgården utan broar, har speciella förutsättningar, se Skärgårdsskolan. De äldre grundskoleeleverna behöver beredas större plats i skolorna på hemmaplan. Dels för att minska elevernas transportstider, men även för att antalet elever ökar i Nacka och Stockholm. Gymnasiet och vuxenutbildning ska stärkas på hemmaplan och vi måste fortsätta utveckla yrkeshögskola och andra eftergymnasiala utbildningar även på hemmaplan. Utbildning skapar möjlighet för människor att utvecklas och nå sina mål, varför det är ett viktigt område att utveckla och stärka inom kommunen.

Dagens konkurrenssyn i form av beställar-utförar-organisation måste brytas. Skolan är till för barnen, inte för företag eller vad som är bästa kommunalekonomiska organisationsform. Fullmäktiges ansvar för alla elever måste återspeglas i ett sammanhållet ansvar för frågorna i såväl politiska nämnder som förvaltning. Samtidigt som makten över dagliga beslut behöver delegeras för att fattas på den nivå som ger mest effekt, måste uppföljning av effekter och resultat ske inom alla verksamheter, oavsett huvudman. Genomförandet är spritt och delat, men uppföljning och tilldelning av medel och resurser är gemensamt eftersom målsättningen är gemensam. Vi i Miljöpartiet vill utöver att vi skapar en gemensam politisk och förvaltningsorganisation att skolorna aktivt ska arbeta mer med föräldrainflytande i olika former. Se Grundskola.

Många viktiga framtidsfrågor ligger utanför Värmdö kommuns enskilda ansvar. Därför är det viktigt att Värmdö aktivt driver på utvecklingen inom flera områden i de samarbetsorganisationer som finns. SKL, KSL, Värmsam, Hamnen m.fl. De viktigaste utbildningsrelaterade frågorna är säker tillgång till personal med relevant utbildning, så som förskole- och specialpedagoger, matematik/no- och yrkesutbildningslärare samt personal med  kompetens som kan beakta både medicinska och psykosociala svårigheter hos elever. Även att trygga att ersättningssystem i kommunövergripande samarbeten, som gymnasie- och vuxenutbildningsregionerna, skapar incitament för kvalitetsutveckling och bättre undervisning. Se vidare Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: