Skolskjutsar – trafik till, från och vid verksamhet


Lyssna

Närhet till förskola, skola och utbildningsplatser är viktigt av flera skäl. För bra närmiljö, såväl som minskad klimatpåverkan, behöver transporterna till och från våra verksamheter minska. God kvalitet i alla våra verksamheter är en förutsättning för val av den närmaste verksamheten, varför planering av utbud är ett viktigt utvecklingsområde.

Barnens väg till förskola och skola har blivit alltmer riskfylld på grund av ökad trafik med bilar och bussar runt våra skolor. Situationen vid våra skolor kan vara farlig och leda till olyckor. Miljöpartiet vill skapa säkra och trygga cykel- och gångvägar så att det blir möjligt för barnen att kunna cykla, gå eller skejta till skolan utan oro för olyckor. Vi vill att utbyggnaden av cykel- och gångvägar i anslutning till våra skolor prioriteras och att det ska finnas gång- och cykelsträckor till skolor, idrottsplatser, kulturcentrum och inom och mellan bostadsområdena i kommunen. På sikt vill vi bygga cykelvägar som hänger ihop över hela kommunen.

Tyvärr har inte alla barnen möjlighet att gå eller cykla eftersom man bor för långt ifrån skolan. Ofta kommer de till skolan med bil eller skolbuss. Vi vill att föräldrar prioriterar skolbuss eller SL- bussar för sina barn istället för att färdas med egna bilar. Vi vill minska biltrafiken rejält runt skolorna! Köer bildas kring avlämningsplatser där man ofta behöver vända och backa för att åter komma ut på huvudleden. Om vi låter barnen åka skolbuss istället minskar vi både olycksrisken och stressade föräldrar. Miljöpartiet föreslår att öka möjligheten till SL- kort för skoleleverna. Miljöpartiet föreslår att man snabbt utreder frågan kring hur elever, kanske tillsammans med sina föräldrar, på ett mer effektivt sätt kan använda SL- bussarna som färdmedel till skolan.

Miljöpartiet vill göra skolornas avlämningsplatser säkrare genom att placera dem på ett säkert sätta för på- och avstigning, införa gemensam uppsamling för trygga promenader därifrån fram till skolans entré. På plats vill vi sänka hastigheten och skapa säkrare avlämningsplatser.

Miljöpartiet vill införa "vandrande skolskjutsar" för att få tryggare promenader till skolan. Vi vill öka samarbetet mellan föräldrar-personal-elever och höja trafiksäkerhetsmedvetandet! Genom olika aktiviteter, tävlingar och medverkan från bland annat trafikpolisen kan vi öka kunskapen hos alla berörda och därmed ge en tryggare trafikmiljö runt skolorna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: