Vatten och Avlopp

Utbyggnaden av ett hållbart och tillförlitligt system för vatten och avlopp är en av de viktigaste miljöåtgärderna i Värmdö!

Miljöpartiet vill

  • ha snabbare utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
  • säkerställa ett tillförlitligt avloppssystem för att minska bräddningar.
  • behålla avloppsrådgivningen och stärka inventering av enskilda avlopp.
  • värna dricksvattentäkter och kommunens grundvatten.

Kommunalt vatten och avlopp, VA

Dricksvatten av god kvalitet är en bristvara i stora delar av Värmdö kommun och ett utbyggt och säkert VA-nät bidrar också till att minska övergödningen i omkringliggande vattenområden. Därför arbetar Miljöpartiet för att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till stora områden av kommunen.

Vi behöver samtidigt säkerställa att vi har ett tillförlitligt kommunalt avloppssystem så att bräddningar till känsliga vattenområden undviks. Det senaste året har omfattande bräddningar skett till Hemmesta träsk och Torsbyfjärden (det är fortfarande oklart hur mycket avloppsvatten som har bräddats i respektive vatten) och det har även bräddats på andra ställen i kommunen. Miljöpartiet vill därför satsa mer resurser på att göra kommunens avloppsnät säkert. Vi behöver bland annat säkerställa att dagvatten inte leds in i det kommunala avloppet, uppgradera gamla pumpstationer och ledningar och bygga fler bräddmagasin. I samband med det vill vi att kommunen tar fram miljökonsekvensbeskrivningar för pumpstationerna som undersöker miljöproblem som orsakas av bräddningar och möjliga åtgärder. Dessa ska sedan vara vägledande i planeringen av nya bräddmagasin och andra nödvändiga åtgärder.  

Vi vill också att allmänheten omgående informeras om bräddningar i närheten av badplatser under badsäsong och att Värmdö kommun tar vattenprover i samband med bräddning.  

Läs mer om Hemmesta träsk.

Enskilda avlopp

Då Värmdö är en glesbygdskommun kommer det att finnas områden till vilka kommunalt vatten och avlopp inte kommer att byggas ut. För dessa områden är det extra viktigt att långsiktigt hållbara lösningar för vatten och avlopp skapas. Vi vill att samtliga enskilda avlopp ska vara inventerade och åtgärdade till år 2020 och vi vill att Värmdö kommun ska bli bäst i klassen på att informera och hjälpa kommuninvånare att skapa hållbara VA-system.

Baltic Seas projekt i Björnöfjärden/Säbyviken har visat att läckaget av näringsämnen från enskilda avlopp är större än man tidigare trott. Det blir därför ännu viktigare att kunna frakta bort latrin från de områden i kommunen med tunna jordlager som ligger i anslutning till vatten. Vi ser gärna att uppsamlingsstationer för toalettavfall byggs på öar och andra känsliga områden.

Dricksvatten

Då dricksvatten av god kvalitet är en bristvara i stora delar av Värmdö kommun ser vi att kommunalt vatten och avlopp byggs ut i rask takt. Vi behöver samtidigt värna de lokala vattentäkterna inom kommunen på Ingarö, Stavsnäs och Sandhamn och vara restriktiva med bygglov i känsliga områden där kommunalt vatten och avlopp inte kommer att byggas ut.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: