Värmlandsstrategin (regional utvecklingsstrategi)

Värmlandsstrategin (regional utvecklingsstrategi)

Värmlands regionala utvecklingsstrategi borde ha mer tyngdpunkt på livskvalitet, på hållbar utveckling och på att hela Värmland ska leva.

Miljöpartiet vill

  • jobba för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av Värmland,
  • satsa på en regional utveckling som är bra också för de 40 % av värmlänningarna som bor utanför kommunhuvudorterna,
  • göra livskvalitet till den övergripande visionen för det regionala utvecklingsarbetet.

Vi har en annan vision för Värmlands utveckling än partierna till höger och vänster. Vår vision handlar om livskvalitet och om hållbarhet, både kortsiktigt och långsiktigt, i hela Värmland. Därför tycker vi också att Värmlands regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin, borde ha mer tyngdpunkt på livskvalitet, på hållbar utveckling och på att hela Värmland ska leva.

Värmlandsstrategin 2014-2020 antogs av Region Värmland hösten 2013. Vi lyckades påverka några delar, genom att skriva ett remissyttrande, ett motförslag och flera debattartiklar. Dels lyckades vi få bort målformuleringar om färre arbetsmarknadsregioner i länet – mål som skulle kunna nås genom att mindre kommuner förlorar arbetstillfällen så att fler blir tvungna att pendla till de större kommunerna – tvärtemot strävan att hela Värmland ska leva. Och dels lyckades vi få in ett mål om att gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna – en viktig del i en omställning till ett långsiktigt hållbart Värmland.

Trots de förbättringar som vi lyckades få gehör för, så är vi kritiska till den Värmlandsstrategi som de andra partierna röstade igenom. När det blir dags att arbeta fram en ny Värmlandsstrategi kommer vi att jobba för att den ska bli mycket bättre än den nuvarande.

Vi vill ha en Värmlandsstrategi med fler offensiva miljömål, och en strategi som tydligt sätter satsningar på järnvägar och bredbandsutbyggnad före satsningar på bilvägar och flygtrafik. Vi vill ha en Värmlandsstrategi med mer sociala mål – mål om god personaltäthet i förskola och grundskola, mål om att alla ska ha en bostad, och mål om att homosexuella, bisexuella och transpersoner inte ska diskrimineras. Och vi vill ha en Värmlandsstrategi för hela Värmland, med mål om vårdens och kollektivtrafikens tillgänglighet i olika delar av länet. 40 % av värmlänningarna bor utanför kommunhuvudorterna, och vi vill att den regionala utvecklingen ska vara till för dem också.

Nyheter på Värmlandsstrategin (regional utvecklingsstrategi)

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter