Västerås ska öppna fler dörrar för ett mer demokratiskt samhälle!

Våra liv består av olika dörrar. En del av dessa dörrar är öppna, andra stängda. Vi i Miljöpartiet vill ha öppna dörrar och ett samhälle där alla inkluderas oavsett vem hen är. Ett samhälle med mångfald där alla får vara delaktiga och står på diskrimineringsfri grund. I den demokratiska staden ska alla ges lika möjlighet och rätt inom lagens ramar oavsett kön, sexuell läggning, ursprung, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, funktionalitet, religion, ålder eller klass.

Vi vill under perioden 2018-2022:

  •  Skapa fler forum för invånarnära demokrati i stadsdelar och serviceorter.
  • Ansöka om att Västerås ska bli försökskommun för att låta 16-åringar att rösta i val till kommunfullmäktige.
  • Se till att allt material som kommunen ger ut ska vara anpassat ur mångfalds- och genusperspektiv.
  • Ta fram en strategi för hur Västerås kan bli Sveriges mest öppna stad, fri från sexism och diskriminering.
  • Skapa medborgarkontor där olika myndigheter, föreningar, organisationer och arbetsliv möts och samarbetar under samma tak.
  • Fortsätta verka för könsneutrala omklädningsrum i skolor och idrottsanläggningar
  • Utveckla arbetet med HBTQ-kompetensen hos kommunens anställda som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar.
  • Verka för att underrepresenterade grupper, såsom unga och äldre, ska känna sig välkomna i politiken och med att själva ta plats i debatten.

Det goda samhället präglas av mångfald där alla får vara delaktiga och står på diskrimineringsfri grund. I den demokratiska staden ska alla ges lika möjlighet och rätt inom lagens ramar oavsett kön, sexuell läggning, ursprung, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, funktionalitet, religion, ålder eller klass, med de mänskliga rättigheterna som rättesnöre.

Det är viktigt att våra politiker får ett bra beslutsunderlag och har tid att samtala med invånare och intressenter och sätta sig in i de frågor de ska fatta beslut om. Vi vill därför öka tjänstgöringsgraden för fritids- och deltidspolitikerna samt utveckla metoder för bredare och öppnare beslutsunderlag i viktiga frågor.

Barn och unga är en del av vår framtid och samtid. Genom att ge utrymme för påverkan, utvecklas demokratin i samband med att unga får känslan av att kunna vara del av något. Kunskapsutbytet mellan generationer blir då närmare och lättare att ta till sig. Utbildning är ett forum för att få kunskap. Det brukar sägas att ”kunskap är makt” och en del av samhällets utveckling. Det handlar om att ge människor möjligheter att få perspektiv på samhället och att samtidigt vara källkritisk i sitt tänkande och handlande när det gäller värderingar, attityder, normer och åsikter. Skola och utbildning är och ska förbli ett viktigt forum som lägger grunden för ett demokratiskt samhälle.

Samhället baseras idag på en socialt konstruerad tvåkönsmodell. Ett samhälle där alla påverkas av dess strukturer, normer och värderingar. Genom förändring av attityder, normer, värderingar och ekonomisk fördelning vill vi i Miljöpartiet arbeta för ett mer jämlikt och jämställt Västerås.

Miljöpartiet vill stärka de direktdemokratiska inslagen ikommunen, bland annat genom att inrätta fler medborgarpaneler, utveckla medborgardialog och utöka medborgarbudgeten.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: