Förskolan - en plats för lek och lärande på barnens villkor!

Lyssna

Politik handlar om att välja: Miljöpartiet väljer att satsa på förskolan och stoppa miljöförstöringen. För oss är barnens framtid viktigare än alliansens skattesänkningar.

Förskolan och fritidshemmen får inte ”skolifieras”. Här ska barn i första hand få vara barn där lek och fantasi, social- och språkträning är de viktigaste ingredienserna. Pedagogerna i förskolan och fritidshemmen ska vara välutbildade och genusmedvetna. All pedagogisk personal måste ges goda möjligheter till kompetensutveckling med tillgång till ett kollegialt stöd. Alla nyutexaminerade pedagoger ska ha en mentor under sitt första anställningsår.

Det ska finnas tillgång till barnomsorg anpassad efter föräldrars olika arbetstider. Även öppna förskolan är en viktig mötesplats för föräldralediga och dagbarnvårdare. Fritidsklubbarna och fritidsgårdarna är också viktiga verksamheter att satsa på. Genom anpassade, ökade öppettider och mer samverkan mellan olika klubbar/gårdar i olika stadsdelar kan vi arbeta för ökad integration.

Maten som serveras ska vara god, näringsriktig, miljövänlig och helst närodlad. Målet är 100 procent ekologiska råvaror, säsonganpassade menyer, minskad köttkonsumtion och minskat matsvinn. Hållbar utveckling och miljömedvetenhet ska genomsyra all pedagogisk verksamhet. Barnen/eleverna ska få kunskaper och framtidstro om hur vi tillsammans kan bidra till en positiv utveckling mot ett hållbart samhälle.

Den fysiska arbetsmiljön i förskolan/skolan, är viktig för lärandet. Inga giftiga ämnen ska användas i vare sig leksaker eller byggmaterial. Även skolgårdarna ska ses som en del av lärandemiljön och vara pedagogiska med inslag av odling och gröna ytor.

Det ska finnas möjlighet att välja en förskola/skola i nära hemmet, därför tycker vi det är viktigt att förskolorna/skolorna i stadsdelarna och serviceorterna finns kvar. Vi vill att barnen/eleverna, föräldrarna och personalen ska ha stort inflytande över sin förskola/skola. Vi vill se ett ökat självstyre i de kommunala förskolorna/skolorna där enheterna har fullt ansvar över sin egen budget. Vi tycker det är bättre med F-9 skolor än renodlade ”låg- och högstadieskolor”.

Därför vill vi att Västerås under nästa mandatperiod arbetar för att:

  • Sänka storleken på barngrupperna inom förskola och fritids och öka och vuxentätheten.
  • Se till att minst 80% av alla kommunala förskolor och skolor är så kallade Grön flagg certifierade eller har erhållit Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling.
  • Se till att alla förskolor och skolor deltar i Framtidens mat.
  • Genomföra ett klassrumslyft för den fysiska inomhusmiljön gällande luftkvalitet, giftsanering, buller, energiförbrukning och städning
  • Utveckla utomhusmiljöerna på ett pedagogiskt sätt med inslag av odling och gröna ytor
  • Öka vistelsetiden på förskola och fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa till minst 20 timmar per vecka.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: