Integration

I en orolig omvärld där drygt 60 miljoner människor är på flykt från krig och miljökatastrofer är det en självklarhet för oss miljöpartister att stå upp och värna om asylrätten och välkomna de personer som söker trygghet i Västerås. Vi vill ge förutsättningar för att den enskilde ska kunna skapa sig en framtid här och att vi tillsammans utvecklar den hållbara staden och samhället.

Vi vill under mandatperioden 2018-2022:

  • Fortsätta ge ungdomar över 18 år möjligheten att stanna i kommunen under tiden för asylprövning.
  • Utöka satsningen på resursjobb, med nyanlända som prioriterad målgrupp.
  • Att kommunen stärker samarbetet med civilsamhället i syfte att förbättra integrationen.
  • Ge fler möjlighet att etablera sig i alla stadsdelar och serviceorter.

Det måste finnas flera vägar in i det svenska samhället både vad det gäller bostäder, jobb, studier och fritid. Vi vill fortsätta utveckla enkla, säkra modeller för privat uthyrning av hela eller delar av en bostad. Vi tror på att möten mellan människor leder till utveckling. Vi tror också att det är viktigt att olika typer av boendeformer finns över hela kommunen och i alla stadsdelar. Detta som ett sätt att motverka segregation.

För ensamkommande barn och unga vill vi säkerställa att socialtjänsten och överförmyndarnämnden har tillräckligt med resurser för att utföra sitt jobb med individen i fokus.

Vi tror att det krävs mycket rädsla men också vilja och driv för att fly hemifrån och kasta sig ut på okända vatten. Dessa människors driv och kompetens måste vi ta tillvara på. Ska Sverige och Västerås kunna hantera framtidens utmaningar kan vi inte låta detta gå till spillo. Vi står inför en omfattande demografisk utmaning där arbetskraften och skattebasen inte rör sig i takt med befolkningsutvecklingen generellt. Färre ska alltså sörja för fler, såväl ekonomiskt som genom sitt arbete. En väl fungerande väg in i studier och arbete är en rimlig investering i den enskilde människan som flytt, så väl som i stadens framtid.

Vi ser därför att det behövs flera vägar in i skola, jobb och praktik. Språkintroduktion ska finnas i flera olika variationer hos såväl kommunala som fristående huvudmän, så att såväl den som ser sin framtid på ett studieförberedande- som yrkesförberedande gymnasieprogram har tillgängliga alternativ. Vi vill se arbetsmarknadsinsatser som både stärker den enskilde i sin resa in i landet och samhället och bidrar till att förbättra kvaliteten i exempelvis skola och omsorg. För att åstadkomma detta vill vi bredda och utöka satsningen på resursjobb i våra kommunala verksamheter. Resursjobbare utför enklare arbetsuppgifter inom exempelvis skola, förskola och omsorg vilket låter utbildad personal fokusera på mer kvalificerade sysslor.

Vi vill se fler flexibla boendelösningar för de ungdomar som är på väg ut i vuxenlivet, exempelvis undersöka möjligheten till stödboende i studentkorridor. De ungdomar som fyller 18 år innan deras asylansökan har prövats vill vi även skaha fortsatt möjlighet att stanna kvar i kommunen och inte riskera att slussas till migrationsverkets boende. Detta tror vi tror att det är kontraproduktivt för integrationen och riskerar att skapa rädsla och osäkerhet hos den unge.

För oss är civilsamhället, ideella organisationer och kultur- och idrottsföreningar en viktig del av pusslet. Vi vill utveckla fler så kallade idéburet offentliga partnerskaps-avtal (IOP)[1] som syftar till integrationsfrämjande åtgärder för nyanlända i Västerås.

 

 

[1]Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: