Den gröna vägen till jämställdhet

Miljöpartiet de gröna är ett feministiskt parti. Jämställdhetsfrågorna var centrala när vi bildades. Vi introducerade det jämställda språkrörssystemet, könsvarvade våra listor och kvoterade till de interna uppdragen. Det var banbrytande på sin tid att i praktiken erkänna kvinnors lika rätt till inflytande. Våra kärnfrågor och vår ideologi har också alltid lockat en majoritet kvinnor, men även män som bryter mot den traditionella mansrollen. Vi värderar kärlek och livskvalitet framför materialism och pengar. Det är provocerande i en värld där mer maskulina värden har fått prägla samhällsutvecklingen och politiken.

Utvecklingen på jämställdhetsområdet står mer eller mindre still. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män består. Arbetet mot osakliga löneskillnader är ytterst ett ansvar för arbetsmarknadens parter, men politiken måste definiera målsättningar och skapa förutsättningar. Vi i Miljöpartiet vill att staten som arbetsgivare tar ansvar och avsätter medel för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor i statlig sektor.

Vi har föreslagit att 150 miljoner årligen ska avsättas till en statlig stimulanspott för jämställda löner. Vi föreslår också att Medlingsinstitutet ges ett tydligt uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadens parter föreslå aktiva åtgärder mot de strukturella löneskillnaderna.

Vi vill att jämställdhetskonsekvensbeskrivningar ska användas för att utvärdera större politiska reformer på samma sätt som miljölagstiftningen föreskriver en miljökonsekvensbeskrivning av infrastrukturella projekt eller miljöfarlig verksamhet. Därför vill vi ha en lagstiftning om jämställdhetsintegrering och att ett jämställdhetsråd inrättas, knutet till Regeringskansliet som ska arbeta med att följa upp och utveckla jämställdhetsintegreringsarbetet.

Miljöpartiet anser att all personal som arbetar inom i skolan, såväl på förskole-, grundskole- som gymnasienivå, ska ha en genuspedagogisk utbildning i bagaget. Examensordningen, som reglerar vad en utexaminerad pedagog ska kunna, bör ses över så att den understryker vikten av insikt i genusproblematik. Den utexaminerade pedagogen ska kunna undervisa på ett sådant sätt att jämställdhet främjas.

Att kvinnor och män ska ha lika rätt till heltid är en viktig del i jämställdhetsarbetet. Idag arbetar framförallt många kvinnor ofrivillig deltid. I Västerås har vi påbörjat ett arbete med att införa rätt till önskad tjänstgöringsgrad så att de som idag arbetar deltid ska ha rätt att gå upp i tid om de önskar.

En bidragande orsak till ojämställdheten i arbetslivet är det ojämställda uttaget av föräldraledighet. Kvinnor tar ut nästan 80 procent av föräldrapenningdagarna och stannar oftare hemma för vård av sjuka barn. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten är därför en viktig del i arbetet mot en mer jämställd arbetsmarknad. Därför vill Miljöpartiet ha en tredelning av föräldraförsäkringen som innebär att två tredjedelar delas lika mellan vårdnadshavarna och en tredjedel kan användas fritt. Den ”fria” tredjedelen är överlåtningsbar mellan föräldrarna och kan också ges till någon annan nära vuxen, till exempel mor- och farföräldrar eller andra nära till familjen. Med en tredelad försäkring ges också stjärnfamiljer möjlighet att fler än två föräldrar får en fördjupad relation till sina barn.

Ett jämställt samhälle kommer inte att skapas av sig självt. Det krävs aktiv handling för att nå dit. Låt oss arbeta mot det tillsammans!  

 

 

    

 

Här visar vi lokal politik från Västmanland.

Västmanland Jämställdhet och mångfald

Vård måste ges efter behov, inte beroende på individens sociala status, som ekonomi eller utbildning.

Läs mer

Ett jämställt och jämlikt samhälle är en grundförutsättning för god hälsa. Alla som jobbar inom Regionens verksamheter ska möta människor utifrån behov, och inte utifrån stereotypa föreställningar av människor beroende på ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Som stor offentlig samhällsaktör kan, och ska, Regionen bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle som är fritt från våld. Regionen ska internt arbeta för att bryta diskriminerande normer och att personalens sammansättning speglar invånarnas sammansättning.

Miljöpartiet vill

Ha jämställdhetsbokslut i vården, med t.ex. könsspecificerad lönestatistik.

Att all personal utbildas i bemötande och jämställdhet.

Att så kallad “gender budgeting” ska genomföras i flera verksamheter.

Tillämpa antidiskrimineringsklausuler i upphandlingar.

Kvalitetssäkra inköp av konst till Regionen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förbättra identifiering och omvårdnad av våldsoffer samt utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: