Kultur

I Västerås ska det alltid finnas möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett vem du är, var du bor, hur gammal du är, om du är mest intresserad av kultur, idrott, e-sport, friluftsliv eller något annat. Det ska vara lätt att engagera sig inom föreningslivet, även spontana idéer och initiativ från medborgare ska uppmuntras och stöttas.

Vi vill under mandatperioden 2018-2022:

 • Bygga fler lagliga graffitiväggar i Västerås. 
 • Utveckla Culturen för att ge mer utrymme till fler föreningar.
 • Verka för att bredda kulturbegreppet för att inkludera spelkulturen.
 • Utveckla fritidsbanken med att bland annat innefatta instrument som ett steg mot delningsekonomi. 
 • Fortsätta erbjuda utbildning kring sexualitet, könsroller och HBTQ-frågor till föreningar.
 • Årligen räkna upp föreningsstödet och stödet till studieförbunden baserat på bland annat demografi, och att bidrag även ska kunna ges till föreningar som arbetar med miljö- eller djurskydd.
 • Verka för ett bättre samarbete mellan Västmanlands Teater, Västmanlandsmusiken och stadens muséer.
 • Erbjuda kommunala skollokaler vid större föreningsevenemang till självkostnadspris.

Vi är stolta över vår teater, kulturskolan, vårt konstmuseum och vårt konserthus. Genom fortsatta kommunala satsningar på dessa verksamheter vill vi ytterligare utveckla verksamheterna och öka fokus på barn- och unga, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsvariationer som besöksgrupper.

I Västerås ska det alltid finnas möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett vem du är, var du bor, hur gammal du är, om du är mest intresserad av kultur, idrott, e-sport, friluftsliv eller något annat. Det ska vara lätt att engagera sig inom föreningslivet, även spontana idéer och initiativ från invånare ska uppmuntras och stöttas.

Miljöpartiets kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Kultur är klimatsmart och bidrar till livskvalitet och mångfald. Dessutom står den kreativa sektorn för en ansenlig del av sysselsättningen och ekonomiska omsättningen. Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Vi vill ha fler icke-kommersiella mötesplatser i hela kommunen där människor möts spontant över generations- och kulturgränser, tex fler spontanidrottsplatser, graffitiväggar, lekplatser, kulturscener, utegym och utebiografer. Konsten ska vara en självklar del i stadsplaneringen när nya områden byggs och upprustas.

Föreningslivet fungerar som brygga mellan majoritets- och minoritetskulturer. Denna relation är viktig och kommunen ska underlätta för sådana möten. Västerås ska därför vara generös i sitt stöd till demokratiska föreningar och studieförbund.

De pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste fördelas jämnt mellan könen, det gäller även de kommunala bolagens sponsring. Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. Vi vill se ökade anslag till den kommunala kulturskolan för att ge fler barn plats. Vi tycker det är viktigt att behålla kulturskolan i kommunens regi.

Här visar vi lokal politik från Västmanland.

Västmanland Kultur för alla

Kultur är viktig för länets attraktionskraft, både som egenvärde och besöksmål. En grön kulturpolitik handlar till stor del om att föra kulturen närmare människor, att kulturen blir en del av det offentliga rummet och att trösklarna till aktivt kulturutövande/ kulturkonsumtion minimeras. Kultur ska väcka lust och livsglädje.

Miljöpartiet i Västmanland vill

 • Att barn och unga i hela regionen får del av de regionala kultursatsningarna.
 • Att det skall bli lättare att resa med kollektiva färdmedel till kulturaktiviteter och kulturarenor i regionen.
 • Att det finns tekniska hjälpmedel på de olika kulturarenor som gör evenemanget tillgängligt för människor med olika funktionsnedsättningar.

Läs mer

Landstinget är huvudman för länsmuseet och tillsammans med Västerås stad huvudman för Västmanlandsmusiken och Västmanlands teater.

Varje individ måste ha tillgång till kultur både som utövare och konsument. I ett grönt samhälle finns gott om mötesplatser, i alla delar av länet. Västmanlands teater ska vara öppen för fria teatergrupper med en “öppen scen”. Kultur inom vård och omsorg har visat sig vara viktigt för tillfrisknande. Här kan sjukhusbiblioteken som kulturbärare få en ny, utvecklad roll.

Vi vill utveckla kulturen i hela länet och kulturplanen är viktig att i samråd med kommunerna vidareutveckla. Vi vill se ett högkvalitativt kulturutbud som når alla länets invånare, oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell inriktning, utbildning eller hemort. Kulturen ska marknadsföras väl.

Vi värnar särskilt barnens rätt att vara aktiva utövare i kulturlivet genom att stödja samt locka barn och ungdomar till regionens kulturella aktiviteter. Unga är kreativa och har en skapande kraft. De är lika viktiga som professionella kulturutövare inom teater eller musik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: