En grönare stad där vi tar hänsyn till djuren och naturen!

Lyssna

Genom att forma en politik där vi förstår och utgår från att jordens resurser är begränsade kan vi bygga en grönare stad som vi tar hänsyn till djuren och naturen!

Människan är en sårbar del av ett känsligt ekologiskt system där allt hänger samman. Vi måste ta ansvar för att förvalta jordens resurser i balans med naturen så att den biologiska mångfalden bevaras. Vi anser att allt liv har ett värde i sig, oberoende av dess nytta för människan. För att värna den biologiska mångfalden och för att samtidigt skapa fler mötesplatser för människor vill vi bevara och utveckla värdefulla natur- och parkområden.

Vi vill göra staden grönare och uppmuntra den folkrörelse som håller på att växa fram i form av stadsodling. Det är ett bra sätt att förena stad och natur, landsbygd och stad. Stadsodling är inte bara ett sätt att få fram livsmedel, det är också ett sätt att umgås och på så sätt stärks den sociala hållbarheten.

För en effektiv stadsodling krävs livskraftiga urbana ekosystem och här kan byggsektorn hjälpa till med gröna tak, fasadgrönska och insektshotell. Gröna tak är också en del i en ny systemlösning för att lösa dagvattenfrågorna. Istället för att kulvertera bort dagvattnet ska det vara en naturlig del i stadsmiljön exempelvis genom att man anlägger dammar. Det är både bra för vattenmiljön, för de urbana ekosystemen och som anpassning för ett förändrat klimat då vi behöver ta höjd för allt kraftigare skyfall.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. De flesta av jordens växt och djurarter är helt beroende av bra vattenmiljöer för sin överlevnad. Vatten har också ett stort värde genom att det ger möjlighet till upplevelser och ett aktivt friluftsliv. Genom att värna strandskyddet ska alla kunna njuta av tillgängliga vattenområden.

Pågående och kommande klimatförändringar ökar översvämningsrisken både i naturliga vatten och i tätorters dagvattensystem. En översvämning på ”fel” plats, t.ex. i en tätort, kan ge förödande konsekvenser. Förutom de rent materiella skadorna kan miljögifter och gödningsämnen spridas till känsliga ekosystem, samt påverka dricksvattnet negativt. Klimatanpassningsperspektivet måste genomsyra hela samhällsplaneringen.

Därför vill vi att Västerås stad under nästa mandatperiod ser till att:

  • Säkerställa finansieringen av Västerås stads klimatplan, Vattenplan och Kultur- och naturmiljöplan och att en handlingsplan för klimatanpassning tas fram.
  • Se till att det på den mark som kommunen arrenderar ut endast bedrivs ekologisk odling och djurhållning.
  • Utveckla naturreservat för rekreation, biologisk mångfald och naturupplevelser, t.ex. Vedboskogen och Mälarparken.
  • Ordna fler kolonilottsområden samt ta fram riktlinjer och regelverk som gör det möjligt att ge plats för stadsodling och hållbar dagvattenhantering.
  • Anlägga faunapassager där det idag finns konstgjorda vandringshinder.
  • Verka för att slussen i Stockholm byggs om så att översvämningsrisken i Mälaren minskar och så att regleringen av Mälaren mer efterliknar sjöns naturliga vattenståndsvariation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: