Bibliotek

Bibliotek

Vi vill att biblioteken ska vara en samhällsaktör och inspirera till möten och utbyte av åsikter och erfarenheter. Vi vill särskilt lyfta fram vikten av att öppettiderna skall utökas och då inte bara på huvudbiblioteket utan även på stadsdels- och kommundelsbiblioteken som idag inte har öppet alls på helgerna. De resurser som finns för utveckling för flexiblare verksamheter ska i första hand ska användas för att utveckla stadsdels- och kommundelsbiblioteken samt bokbussen som vi tycker är viktig och bör utvecklas.
Bibliotekets roll i kunskapssamhället är oerhört viktig. Men i en tid där många samhälleliga mötesplatser ensidigt speglar "marknadens" behov besöker människor även biblioteken av andra skäl än de uppenbara. Biblioteket som kontaktyta mellan samhälle och individ skulle exempelvis kunna  innebära att biblioteken utvecklar samarbetet med kommunen för att erbjuda energirådgivning, konsument- och skuldrådgivning och annan typ av samhällsservice på flera språk som redan idag erbjuds genom kontaktcenter i stadshuset. Vi vill också att det ska finnas god kapacitet på trådbundet eller trådlöst internet på såväl huvudbiblioteket som i stads/kommundelsbiblioteken.

Ett annat sätt att nå nya målgrupper av biblioteksservice skulle kunna vara att ett "resandebibliotek för snabblån" i nyskapande form inrättas och prövas i den nya stationsbyggnaden 3B.

Vi vill betona att biblioteksfiliarerna i kommun- och stadsdelarna har en särskild betydelse för utvecklingen av stads/kommundelarna som mötesplats och som resurs för lässtimulering och språkutveckling. Därför vill vi se ett utökande av öppettider och att det ska erbjudas medspråkarcaféer eller likande även på dessa bibliotek gärna i samarbete med andra aktörer. Medspråkarcafé erbjuds idag på huvudbiblioteket och är en mötesplats där människor med olika kulturella bakgrunder träffas och samspråkar.

I Västerås stads biblioteksplan står det att en plan ska tas fram för att höja lägsta nivån på Västerås stads skolverksamheter. Det är bra men vi vill också att kommunen arbetar aktivt tillsammans med friskolorna för att se till att alla elever i Västerås oavsett skolform har den biblioteksservice man har rätt till enligt lag. Vi vill även lyfta fram vikten av att skolorna har tillgång till utbildade skolbibliotekarier. Det räcker inte med att skolbiblioteken bemannas av pedagogisk personal.

Vi vill framhålla vikten av att ha kunnig personal. Kompetensutveckling är viktigt och vi vill särskilt trycka på att all personal får möjlighet att stärka sina kunskaper i att bemöta HBT-personer, personer med psykisk ohälsa och personer med funktionsnedsättningar. Vi anser också att språkkunskaper och dubbla kulturella identiteter ska vara meriterande vid tillsättandet av tjänster.

Nyheter på Bibliotek

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter