God resurshushållning är grunden för en hållbar samhällsplanering!

Västerås ska bli en grön, tät och blandad stad! Fler bostäder måste byggas samtidigt som vi säkrar tillgången till grönytor.

Vi vill under mandatperioden 2018-2022:

 • Möta det ökade behovet av bostäder genom ett hållbart samhällsbygge i första hand genom att bygga den gröna staden inåt och utveckla våra serviceorter. Vi vill göra detta med säkerställd tillgång till platser för rekreation och fritid.  
 • Bygga laddstolpar för alla typer av fordon.
 • Lägga ner eller sälja Västerås flygplats.
 •  Som testprojekt bygga hus utan bilparkeringar för människor som väljer andra transportmedel.
 • Skapa trygga gång- och cykelvägar för barn att ta sig till skola och fritidsaktiviteter
 • Rusta upp parker i stadsdelar med utegym
 • Bygga blandade områden och stadsdelar, med plats för såväl bostäder som verksamhetslokaler och näringslivsfastigheter.
 • Minska eller eliminera buller från olika källor som E18, andra stora trafikleder och järnväg.
 • Fortsätt den påbörjade utvecklingen av Lögarängsområdet som rekreationsplats för alla generationer.
 • Verka för att nybyggnationer präglas av hållbar innovationskraft som till exempel minskar behov av transporter och har låg energiförbrukning.
 • Uppmuntra användning av solceller och energilager på nya och gamla byggnader
 • Införa kollektivtrafik på Öster Mälarstrand samt till Gäddeholm.
 • Skapa enklare och säkrare parkering för cykel och underlätta för den som vill handla utan att använda bil.
 • Uppmuntra användning av tåg- och båttransport istället för lastbilstransport.
 • Utveckla kollektivtrafiken med till exempel tvärgående busslinjer och stombussar eller spårväg för att möta ett ökat resande och en växande stad.
 • Underlätta vintercykling genom att utöka sopsaltningen till samtliga huvudcykelstråk.
 • Separera gång och cykeltrafik i högre utsträckning än idag.
 • Utöka underhållet och höj standarden på huvudcykelstråken så att de blir säkrare och anpassas till högre hastigheter, med tanke på bredd, trafikseparering, och med cykelöverfarter eller planskilda lösningar.
 • Bygga cykelvägar till och inom de serviceorter som idag saknar detta.
 • Förstärka arbetet med transportrådgivning och så kallade mobility management-åtgärder

 Miljöpartiet de gröna vill att all samhällsplanering i hela kommunen ska vara inriktad mot god resurshushållning och att människans behov och välbefinnande sätts i centrum.

Vi vill bygga bort barriärer. I Västerås tätort finns idag en mängd barriärer, vilket leder till en segregerad stad. Staden behöver byggas ihop, ”läkas” och bli mer integrerad. Barriärerna består av stora trafikapparater och massivaområden med markparkeringar, kraftledningsgator samt överblivna områden som ligger oanvända i väntan på något bättre. Vi vill bygga en grön, tät och blandad stad med närhet till de viktigaste målpunkterna och gott om mötesplatser. Fler människor som rör sig på stadens gator skapar trygghet. Vi vill även se en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i både tätorten och serviceorter vilket bidrar till mer mångfald.

Ett väl fungerande och attraktivt city med handel, kultur, upplevelser, restauranger med mera är viktigt för en fungerande och trivsam stad. Vi vill fortsätta utveckla city. Västerås ska bli en grön, tät och blandad stad, där alla invånare har gångavstånd till såväl grundläggande samhällsservice som gröna stråk. En trivsam och attraktiv kommun där boende på landsbygden och stad har tillgång till den service de behöver.

Kommunen ska byggas utifrån en övergripande plan för varje område och med goda möjligheter för allmänheten att påverka. Många parters insats krävs för att bygga bort den bostadsbrist som idag drabbar främst unga hårt.

I första hand bör ny bebyggelse anläggas i anslutning till befintlig bebyggelse för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur. Produktiv jordbruksmark ska användas för att få fram livsmedel och bioenergi. Ny bebyggelse på landsbygden, i serviceorterna och i staden ska i första hand förläggas på exploaterad mark där det finns eller har potential att finnas god tillgänglighet till samhällsservice, kollektivtrafik samt gång- och cykelbanor.

Samverkan och utbyte mellan stad och landsbygd ser vi som en viktig fråga. För att bygga hållbara samhällen behöver relationen mellan staden, serviceorterna och kringliggande landsbygden utvecklas och förstärkas.

God tillgänglighet gynnar alla, det som byggs ska byggas rätt från början. Det är viktigt att tillgänglighets frågorna kommer in tidigt i byggprocessen och att det finns en bra uppföljning under hela processen, där är handikapporganisationernas medverkan viktig.

Vi vill att alla Västeråsare ska ha en hälsosam boendemiljö. Bättre samhällsplanering och byggteknik kan minska buller, lukt och andra olägenheter. De som idag är berörda behöver också få hjälp snarast.

Barn berörs mycket av hur vi planerar våra städer. Barn ska få utrymme i staden - lek, sport och att växa upp tar plats. Vi vill investera i barns egna platser genom att bland annat rusta upp utemiljöer, anlägga en centralt belägen lekplats i parkmiljö och skapa trygg trafikmiljö för barn. Det som är bra för barn är bra för alla!

Det ska vara lätt att leva utan egen bil. Därför ska kollektivtrafik ingå i planering vid utveckling av gamla och nya områden. En blandad bebyggelse samt väl utbyggd gång- cykel och kollektivtrafik ökar tillgängligheten och skapar en nära stad. Detta tillsammans med bilpooler minskar behovet av bilar och parkeringsplatser vilket ger plats för ännu fler bostäder, mötesplatser och grönområden. Ökad andel cykel och kollektivtrafik minskar dessutom problem såsom buller, damm och andra föroreningar.

Stora handelsområden i utkanten av stan skapar behov av bilar. Dessa utarmar möjligheterna för en fungerande city-och stadsdelshandel samt riskerar att bygga fast oss i ett bilberoende. Erikslund och Hälla ska utvecklas till blandade stadsdelar med inslag av bostäder, kontor och andra verksamheter.

Västerås stad ska fortsätta att vara ledande hamnstad med aktivt båtliv där användning av elbåtar uppmuntras genom byggnation av laddstolpar i hamnen.

Västerås flygplats är ett kommunalt bolag som under mångaår har dragits med stora underskott. Vi i Miljöpartiet förväntar oss att alla kommunala verksamheter ska kunna bära sina egna kostnader. När det gäller flygplatsen ser vi inte att det är möjligt att driva den på affärsmässig grund. Därför vill vi antingen lägga ner den eller sälja den till en privat aktör. Vi vill istället satsa på bra kollektivförbindelser till Arlanda. Flygplatsen ligger mellan staden och Björnön. Vi vill utveckla området till en blandad stadsdel.

Stadens investeringsbudget och driftbudget omfördelas så att fördelningen bättre återspeglar prioritetsordningen i kommunens Översiktsplan och Trafikplan: 1. Gång, 2. Cykel, 3. Kollektivtrafik, 4. Biltrafik.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: