Skola och förskola

Vi vill höja skolpengen och skapa en skola som möjliggör möten mellan elever från samhällets alla delar.

Vi vill under mandatperioden 2018-2022:

  • Genomföra ett kunskapslyft inom lärande för hållbar utveckling.
  • Genomföra en översyn av de kommunala högstadierna för att bryta skolsegregationen och möjliggöra möten mellan elever med olika typer av bakgrunder.
  • Göra Västerås till en attraktiv arbetsgivare för personal i förskola och skola, genom tillgång till fortbildning, bra löner och god arbetsmiljö.
  • Minska storleken på barngrupperna i förskolor och fritidshem.
  • Säkerställa att samtliga förskole- och skolverksamheter omfattas av projektet Framtidens mat,  som syftar till att främja hälsosamma matvanor som tar hänsyn till miljön och klimatet. Vi vill se vegetarisk norm vid offentligt finansierade evenemang och kommunala restauranger.
  • Utöka vistelsetiden i förskola och fritidshem för föräldralediga och arbetslösa, samt tillhandahålla öppettider som harmonierar med det moderna arbetslivet.
  • Höja skolpengen, inte minst för elever från socialt utsatta områden.

 

Som gröna vet vi att omställningen till en mer hållbar värld inte bara är livsavgörande, utan också ofrånkomlig. Vi kommer att se nya levnadssätt, kulturyttringar och arbeten växa fram. Vi ser redan hur nya industrier växer fram och hur de kunskaper som räckte tidigare inte längre räcker till. Omställningen från en sysselsättning till en annan är en hård prövning med konsekvenser för individ och familj, men också för bostadsorter och hela samhällen. Ska vi klara omställningen krävs ett bildningsideal som medger att, och möjliggör för, människor att ställa om och att lära på nytt. Vi kan inte stå still när kunskapssamhället utvecklas.

Samtidigt ser vi ökade skillnader i samhället, vilka både speglas och reproduceras  skolan. I Västerås har detta blivit allt tydligare och det är nödvändigt att bryta den skolsegregation som vi ser. Vid planeringen av kommunala skolor ska särskild hänsyn tas till och särskilda åtgärder anges för att motverka och bryta segregation. Alla skolor ska ha en allsidig social sammansättning, inte bara de som idag ibland uppfattas som problemskolor.

Förskolan och fritidshemmen får inte ”skolifieras”, utan ska i enlighet med forskningen präglas av lek och lär. Tillgången på förskola och fritidshem ska spegla familjens behov, vilket i vissa fall ska innebära ökad vistelsetid och tillgång vid obekväma tider. Även barn som går på ”nattis” ska ha tillgång till pedagogisk verksamhet under dagarna, och förskollärarnas arbetstid koncentreras till den perioden då flest barn finns i verksamheten.

Västerås skolor och förskolor ska främja individuell utveckling hos varje enskild elev eller barn med hög kunskapsnivå och kreativitet. Eleven eller barnet ska stå i centrum för sin egen kunskapsutveckling och starkt elevinflytande ska råda. Miljöpartiet vill att Västerås skolor ska vara avsändare för en bredare kunskapssyn, bortom bara fakta, och att skolans professioner och unga gemensamt ska verka för detta. Skolutvecklingen ska ske genom stort frirum för lärare och rektorer, men med stöd från forskningsbaserad förvaltning och hänsyn till nationella- och kommunala styrdokument. Därför ska arbetet med förvaltning på vetenskaplig grund fortsätta utvecklas och fördjupas, i samklang med såväl högskolan som kommunens förstelärare.

Lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor och förskolor och de ska finansieras enligt en tydligt socioekonomiskt viktad modell, där hänsyn tas till den enskildes förutsättningar. En skola där unga människor, med olika bakgrunder och olika erfarenheter möts, är viktigare än att det finns lokala högstadieskolor i våra stadsdelar.

Vi menar att en av den svenska skolans portalfraser - det kompensatoriska uppdraget - inte bara är ett kunskapsuppdrag utan också en insats för den sociala hållbarheten i ett samhälle. Skolvalssystemet ska utvecklas för att främja skolor där barn och elever växer tillsammans, oavsett om de har sin bakgrund i Barkarö, på Bäckby eller i Baghdad.

Västerås barn och elever ska möta verksamheter där hållbar samhällsutveckling, mångkultur och jämställdhet är fundamentala begrepp som genomsyrar all undervisning. Normkritiska perspektiv ska lyftas fram och stereotypa könsroller, mobbing och diskriminering, såväl inom som utom skolverksamheten, ska motverkas med kraft.

Maten som serveras i förskolor och skolor ska vara god, näringsriktig, miljövänlig och helst närodlad. Ekologiska råvaror, säsongsanpassade menyer, minskad köttkonsumtion och minskat matsvinn ska vara en självklarhet. Konceptet framtidens mat, som Miljöpartiet varit drivande i, ska utvecklas och breddas till att framgångsrikt omfatta fler verksamheter. Arbetet bör i framtiden sträva mot att etablera en vegetarisk norm i våra skolmatsalar. Skolmåltiden ska vara ett självklart tillfälle att skaffa sig kunskaper om hållbar utveckling och etablera framtidstro avseende den enskildes möjlighet att genom sina konsumtionsval bidra till ett hållbart samhälle.

Förskolan och skolan ska vara en attraktiv arbetsplats, där alla medarbetares kompetenser tillvaratas på bästa sätt. Detta fordrar bättre löner och en god arbetsmiljö, men också möjlighet till kompetensutveckling och tillgång till kollegialt lärande. Den pedagogiska personalen kan inte själva bära vuxenansvaret i Västerås skolor, utan här har bland annat skolbibliotekarier, elevhälsopersonal samt elevassistenter och andra, nya personalgrupper, en viktig roll att spela. På så vis stärker vi också kvaliteten på den tid som barnen eller eleven spenderar med sin lärare och renodlar dennes kärnuppdrag. Antalet medarbetare per rektor eller skolledare behöver sjunka, så att denna ges utrymme att verkligen agera som pedagogisk ledare

Bildning möjliggör rörelse, för såväl individ som samhälle. I denna process är skolan nyckeln.

SparaSpara

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: