Alla människor har rätt till stöd om problem har uppstått i livet

Omsorgen får våra svagaste grupper måste vara hållbar, både för dem som får omsorg och de som arbetar med att ge omsorg. Därför vill vi införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för all omsorgspersonal inom kommunala boenden och hemtjänsten.

Vi vill under mandatperioden 2018-2022:

 • Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vård- och omsorgspersonal samt ett slut för delade turer inom kommunens verksamhet.
 • Tillhandahålla handledning för vård- och omsorgspersonal.
 • Öka kvaliteten i bemötandet inom samtliga våra vård- och omsorgsverksamheter.
 • Bygga fler och flexibla äldreboenden och gruppbostäder.
 • Fortsätta utveckla utemiljön på våra boenden och möjliggöra mer utevistelse för den som önskar.
 • Se till att alla de kommunala omsorgsboendena deltar i projektet Framtidens mat, som syftar till att främja hälsosamma matvanor med hänsyn till miljön och klimatet.
 • Implementera den så kallade Skottlandsmodellen[1], med tidiga samordnade insatser för varje barn i en utsatt situation.
 • Utveckla boendeformer för ungdomar med missbruksproblematik i kombination med neuropsykiatrisk problematik.
 • Underlätta för familjehemsplacerade barn att regelbundet kunna ha ett tryggt umgänge med sin biologiska familj. Detta för att hålla öppet för möjliga långsiktiga familjerelationer ända upp i vuxenlivet.
 • Utveckla ledsagningen för personer med funktionsvariationer.
 • Se till att personer med funktionsvariationer erbjuds en bra daglig verksamhet som, när det är möjligt, i högre grad syftar till egen försörjning genom exempelvis praktik och utbildning.
 • Fortsätta utveckla integrationsenheten för att göra flytkingmottagandet mer effektivt och individfokuserat.

Alla människor har rätt till hjälp och stöd genom livet om och när behov uppstår. Människans välbefinnande är centralt för oss i Miljöpartiet, det är viktigt att uppmärksamma grupper med särskilda behov. Kommunens huvuduppdrag måste vara att se till att de insatser som ges till äldre och personer med funktionsvariationer är av god kvalitet, är stimulerande och möjliggör ett aktivt liv för den enskilde. För oss är det en självklarhet att våra boenden har ett aktivt HBTQ-arbete.

Vi vägrar acceptera att barn och unga som far illa inte får det stöd och den omsorg de behöver. Här fordras rätt insatser i ett tidigt skede. Miljöpartiet vill införa den så kallade Skottlandsmodellen i Västerås. Detta innebär att vi bryter med de vattentäta skott som ibland kan råda mellan de samhällsinstanser som en ung västeråsare i en utsatt situation kan komma i kontakt med; hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst och polis. Vi vill skapa kontaktytor mellan dessa för att säkerställa att inte ett enda barn hamnar mellan stolarna.

Vi i Miljöpartiet vill så långt som det är möjligt underlätta att familjehemsplacerade barn har ett regelbundet och tryggt umgänge med sin biologiska familj. Detta för att hålla öppet för långsiktiga familjerelationer långt upp i vuxenlivet.

Det ska vara attraktivt att jobba inom socialtjänst, vård och omsorg. För vård- och omsorgspersonal vill vi införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön samt ett absolut slut för delade turer. Detta skulle leda till mer attraktiva arbetsplatser, färre sjukskrivningar och ett bättre bemötande av brukaren. Vi vill göra en utbildningssatsning så att kommunalt anställda vårdbiträden får möjlighet att utbilda sig till undersköterskor genom att kombinera arbete och studier. Vid nyanställningar vill vi att det ska vara meriterande att tala flera språk.

För att förverkliga verklig valfrihet så vill vi se fler flexibla boendelösningar, så att den som vill och har behov av ett serviceboende ska få tillgång till det. Vi vill se innovativa lösningar som möjliggör möten över generations och verksamhetsgränser, exempelvis kombinerad förskola och äldreboende med vissa gemensamma lokaler. Vi vill se fler varianter av trapphusboende för att fler ska kunna bo kvar längre med bibehållen livskvalitet. En bonuseffekt skulle då bli att om fler väljer att flytta så frigörs fler bostäder för att möta bostadsbristen. Även fler gruppbostäder behövs. Upphandlingar som görs inom social omsorg ska vara funktionsupphandlingar där man anger vilka kvaliteter och miljöetiska krav som ska uppfyllas och där inte det lägsta priset är vägledande. Det är också viktigt att den upphandlande verksamheten liksom den kommunala följs upp så att de krav som ställts efterlevs.

Maten som serveras på boenden och i hemtjänsten ska vara god, näringsriktig, miljövänlig och helst närodlad. Målet är 100 procent ekologiska råvaror, säsongsanpassade menyer, minskad köttkonsumtion och minskat matsvinn. Att uppleva årstidernas växlingar och att vistas utomhus ska vara en rättighet för alla som är i behov av hemtjänst eller som bor i grupp- eller äldreboenden. Vi vill att ännu fler boenden öppnar för möjligheten att ha djur på boendet.

För oss miljöpartister är det centralt att vi alla är unika individer och ska respekteras för det. Därför vill vi att alla våra boende präglas av HBTQ-kompetens samt att alla ska ha möjlighet att utöva sin religion och i övrigt respekteras för sitt val av livsstil som man har med sig.

Samverkan mellan kommun och landsting behöver förbättras för att ingen ska behöva hamna mellan stolarna. Här vill vi trycka särskilt på vikten av vårdplanering och överföring mellan patientvården och hemsjukvården. Ett sätt kan vara att man erbjuder gemensamma utbildningar i personalgrupperna.

[1]Skottlandsmodellen innebär att samarbetet mellan exempelvis skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis för att minska risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: