Sopförbränning

Som samhälle måste vi bli bättre på att återvinna och återanvända vårt avfall istället för att elda upp det. På grund av detta är Miljöpartiet kritiska till byggandet av Mälarenergis panna 7.

Avfallsförbränning ingår som ett näst sista steg i avfallshierarkin, före det sista steget deponi. Översta steget är att förhindra att avfall uppstår, följt av återanvändning och återvinning. Det är samhällets ansvar att jobba för att vi ligger så högt upp i hierarkin som möjligt så att så lite avfall som möjligt förbränns eller deponeras. Så används energin smartast och miljöpåverkan blir som lägst. På grund av detta har Miljöpartiet varit kritiska till byggandet av Mälarenergis panna 7. Mälarenergis avfallsförbränningsanläggning riskerar att äventyra de översta tre stegen då det blir en enkel åtgärd att skicka avfallet osorterat direkt till  Mälarenergi istället för att jobba med återanvändning och återvinning. Det största bekymret är all plast som eldas upp då plast innehåller fossila bränslen som orsakar fossila koldioxidutsläpp som påverkar klimatet. Plasten ska återvinnas istället. Tekniken finns. Här har avfallsföretagen ett stort ansvar. VAFAB skickar idag sitt plastavfall till Mälarenergi. De borde istället återvinna plasten så att den kan användas till nya produkter. 

Ett eget kapitel gäller import av avfall. För att hålla transportarbetet nere bör avfallet återanvändas eller återvinnas lokalt eller regionalt och definitivt åtminstone nationellt. Istället skickas nu avfallet för förbränning internationellt med långa transporter som följd. Askan från detta avfall är så giftigt så att det är förbjudet att deponera enligt EUs lagstiftning. Lösningen är att transportera askan till Norge som inte är EU-medlem.

Panna 7 är bara tänkt att eldas med biologiskt avfall. Det är bra, men vi har ifrågasatt behovet av ytterligare ett block. Vi borde kraftsamla på en rejäl energieffektivisering istället. Det är också en väldigt kort period av året som denna kapacitet behövs även med dagens energibehov. Det handlar om ett par månader under vintern. Miljöpartiets utgångspunkt är istället att göra en satsning på att bygga upp energilagringskapacitet för att jämna ut effekttopparna.

Vi ser också att framväxten av förnybar egenproducerad energi är på stark frammarsch. Det är en stor affärsrisk för Mälarenergi att i det läget göra en enorm investering i ett nytt block som kanske inte behövs. Den risken bedömde vi från Miljöpartiets sida inte var tillräckligt analyserad inför investeringsbeslutet.

Uppbyggnaden av energilager skulle också kunna vara en god affär då personer eller organisationer som producerar egen energi kunde köpa in sig på Mälarenergis energilager. Det hade kunnat vara en ny affärstjänst för Mälarenergi att tillhandahålla för marknaden.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: