Mälarens vatten

Det friska Mälaren med ett rikt djur- och naturliv ska fungera som en länk mellan människor, som en arbetsplats och en plats för rekreation och reflektion. Vi vill säkerställa långsiktig vattenförsörjning, främja biologik mångfald och minska förekomsten av övergödning, kemikalier och mikroplaster.

Vi lever idag med arvet från tidigare synder då miljöfrågorna inte alls fanns på tapeten på samma sätt som nu. Det betyder i realiteten att flera av de problem som vi idag ser t ex algblomningen till stor del beror på de utsläpp som gjordes för flera decennier sedan. Därför kan vi lätt uppleva att det blivit värre de senaste åren men tittar man på statistiken är det inte så. Mälaren är mindre övergödd idag än på 60-talet, innan vi satsade på avloppsrening. Mycket av fosforn som orsakar algblomning ligger bundet i sedimentet på sjöbottnen och under varma och soliga somrar frigörs den och orsakar den kraftiga algblomning som vi såg exempel på i somras.

Men även om Mälaren faktiskt har blivit renare har vi en lång bit kvar innan den är så ren som vi har den och som de lagstiftade målsättningar säger.  Så hur arbetar vi med att komma tillrätta med de problem som finns idag? Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en vattenplan med åtgärder som innebär ca 25 procent minskning av fosformängden, som är det viktigaste näringsämnet för Mälaren som orsakar övergödning.

För att komma till rätta med övergödningen i Mälaren krävs minskningar från alla källor, dagvatten, avloppsvatten och läckage från jordbruksmark. Västerås stad jobbar aktivt med alla de delarna där vi har rådighet. Vi har nyligen antagit policy och plan för VA-utveckling som talar om hur områden med otillräckliga avloppslösningar ska hanteras. I första hand ska man pröva möjligheten att utveckla så kallade lokala kretsloppslösningar där det är nödvändigt att koppla in nya avloppslösningar, i stället för att tänka traditionellt att allt spillvatten måste ledas in till det centrala reningsverket.

Att ta hand om dagvattnet är också en viktig pusselbit för att komma tillrätta med övergödningen. Det görs genom olika infiltrationslösningar för att hålla tillbaka vattnet en tid innan det går vidare till reningsverket. Det har då släppt en del av sina näringsämnen i marken istället för att det går ut i Mälaren. Västerås jobbar också aktivt med att minska näringsläckaget från jordbruksmark, t ex genom att anlägga så kallade fosfordammar. Exempel på sådana finns vid Brunnby och Kanik-Lundby. För att nå målen kommer dessutom reningen i avloppsreningsverken behöva förbättras ytterligare.

Från politiskt håll är vårt viktigaste ansvar framöver att avsätta tillräckligt med resurser för att genomföra de åtgärder som krävs. Förutsatt att åtgärderna i vattenplanen och  handlingsplanen för dagvatten genomförs och att alla övriga delar av samhället såsom jordbruket och industrierna drar sitt strå till stacken, kommer vi att kunna få betydligt badvänligare och renare vatten i Mälaren.  Men systemet är trögt, så det kan ta lite tid för att märka av förändringarna. Om det fullt ut är tillräckligt återstår att se men vattenfrågorna kommer även fortsättningsvis vara ett prioriterat område för oss, det kan vi lova!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: