Välmående landstingsorganisation och friska medarbetare

Region Västernorrland har gott nationellt rykte som arbetsgivare, dit människor aktivt söker sig. Regionens medarbetare är friska och jämställdhet råder i löner och befattningar. Organisationen präglas av hållbarhet, lyhördhet och kvalitet, där människors kompetens och idéer tillvaratas.  Ekonomin är i balans och tron på framtiden är stark.

Vi vill

 • Stärka möjligheten till inflytande för såväl medarbetare som allmänhet

 • Genomföra försök med medborgardialog

 • Att alla anställda inom regionen ska ha rätt till friskvård på arbetstid och uppmuntras till att leva hälsosamt

 • Att alla anställda inom regionen ska ha rätt till såväl heltid som deltid

 • Verka för sänkt normalarbetstid för regionens anställda

 • Utveckla attraktiva utbildningspraktiker och mentorsprogram för svårrekryterade yrkesgrupper i nära samarbete med utbildningsväsendet

 • Att överskottsmål ska sättas som möjliggör buffert för framtida investeringar

 • Att pensionsmedel och kapital ska placeras etiskt och långsiktigt hållbart.

 • Satsa på investeringar som medför minskade driftskostnader, energibesparing och produktion av egen el.

 • Att anbudsunderlag bör formuleras så att små aktörer ska kunna vara delaktiga

 • Att regionens möjligheter att teckna överenskommelser med idéburna organisationer ska uppmuntras.

 • Säkerställa att det finns hög kvalitet och god kompetens för hållbar upphandling i organisationen. Upphandling ska ske med höga etiska krav.

 • Utveckla Region Västernorrland som öppen, lärande organisation genom att öka samarbetet med lärosäten, näringsliv och internationella aktörer

 

Fördjupning i ämnet Välmående landstingsorganisation och friska medarbetare

Goda möjligheter till inflytande och dialog

Vi vill utveckla dialogen med länets invånare och vår personal. Det ska vara enkelt att lämna synpunkter och komma i kontakt med politiker och tjänstemän. Dialog med patientföreningar och idéburna organisationer tillför värdefull kunskap för förbättringar av vården. Medborgardialog kan vara en metod och ett bra verktyg för att involvera och utbilda invånare i komplexa och omstridda samhällsfrågor.

Hälsofrämjande och hållbar organisation

Vår vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor. Vi är därför positivt inställda till reformer som innebär sänkt arbetstid. Anställda inom regionens verksamheter ska ha rätt till såväl heltid som deltid.Regionen ska som arbetsgivare ha ett hälsofrämjande och hållbart synsätt på arbete och arbetsmiljö. Ett målmedvetet arbete för att förebygga ohälsa är ansvarsfullt med tanke på den verksamhet som bedrivs men gör också regionen attraktiv för såväl studenter som nya och befintliga medarbetare.Det är viktigt att åstadkomma rimliga arbetsvillkor och trygga anställningsformer, för att ge alla jämställda chanser till ekonomisk självständighet. Regionen ska verka för att ta bort de delade turerna och långa anställningsperioder som timvikarie.

Personalstatistik inom regionens verksamhetsområde ska vara könsuppdelad. Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade tjänster.

God kompetens - attraktiv arbetsgivare

Regionen ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarens kompetenser tas tillvara. Varje medarbetare ska uppleva sitt arbete som viktigt och stimulerande med möjlighet att utvecklas i arbetet och utifrån sin kompetens vara synlig, ha inflytande och få möjlighet att ta ansvar.Medarbetarnas kunskaper, värderingar och erfarenheter ska värderas lika och medarbetarna ska ha samma utvecklings- och karriärmöjligheter oavsett kön och härkomst. Det är viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga och är med och utformar arbetet och arbetsplatserna. Kränkande särbehandling är olagligt och ska inte förekomma Ett framgångsrikt arbete för jämställdhet, integration och mångfald bidrar till regionens attraktivitet. Arbete för en god arbetsmiljö, med tillräcklig tid för återhämtning är viktigt, för att regionen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Stora pensionsavgångar väntar. Flera personalgrupper är svårrekryterade. I konkurrens med andra arbetsgivare är det viktigt att skapa mentorsprogram och utbildningspraktiker, samt ta väl hand om vikarier och praktikanter för att skapa en rekryteringsbas med rätt kompetens.

Tydlig ledning och styrning

Inom regionen arbetar vi för god ekonomisk kontroll och tydlig styrning och ledning av verksamheten. För att kunna klara en verksamhet med en omsättning på närmare 8 miljarder behövs god mål- och ekonomistyrning.

Hållbarhet innefattar förutom miljö, även social och ekonomisk hållbarhet. Konsekvensanalyser inför politiska beslut måste alltid ha ett barnperspektiv. Att satsa på barnen är en investering i framtiden.

Organisationen ska vara ändamålsenlig och stödja kärnverksamheterna. Viktigt är att uppföljning av fattade politiska beslut genomförs kontinuerligt. Effektiva verktyg för rapportering och analys är nödvändiga för att förtroendevalda och andra verksamhets- ansvariga ska kunna fullgöra sitt ansvarsfulla uppdrag. Beslutsunderlag ska vara av god kvalitet, vara väl underbyggda för att kunna utgöra en god grund vid beslut. Verksamhetsrapporter ska vara kvalitetssäkrade, offentliga och aktuella.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med ledningssystem för kvalitet, vårdprocesser, ekonomi och miljö som säkerställer en utveckling som är långsiktigt hållbar.

Kvalitet hos utförare

Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Vinst ska återinvesteras i verksamheten.  Vi ser ett stort värde i att små aktörer och idéburna organisationer ges möjlighet att lämna anbud och driva verksamhet på uppdrag av regionen.

Det är viktigt att regionen som beställare ställer tillräckliga kvalitetskrav och utvecklar formerna för uppdragsbeskrivning och uppföljning, utifrån socialt och etiskt  hållbarhetsperspektiv .

Ekonomi och finansiering

Den ekonomiska styrningen av regionen måste utgå från vad som är långsiktigt hållbara kostnader och inte från kortsiktig politik. En ekonomi i balans där budgetramarna respekteras är avgörande för regionens möjlighet att kunna erbjuda en effektiv vård i framtiden. Vi ser stora utmaningar för den framtida finansieringen av regionens verksamheter. En starkare finansiering genom fler invånare, ökade statsbidrag, eller förändrade skatter är sannolikt nödvändigt för bibehållen kvalitet inom välfärden.

Överskottsmål ska sättas som möjliggör buffert för framtida investeringar. Pensionsmedel och kapital ska placeras etiskt och långsiktigt hållbart. Vi vill se klimatsmarta investeringar som medför minskade driftskostnader, energibesparing eller produktion av egen el. Livscykelanalyser är ett viktigt verktyg vid investeringsbeslut.

Hållbar upphandling

Vid upphandlingar av produkter och tjänster ska kvalitet vara högt värderat. I första hand väljs produkter med lång livslängd, som är resurssnåla och kan återanvändas, återvinnas eller innehåller biologiskt nedbrytbara beståndsdelar. Västernorrland kan driva på utvecklingen för miljöanpassad upphandling och därmed öka utbudet av miljöanpassade produkter. Regionens möjligheter att teckna överenskommelser med idéburna organisationer ska uppmuntras.

Regionen ska ställa höga krav på miljö, djurskydd, sociala villkor, arbetsvillkor, samt arbetsmiljö i upphandlingar. Målen i regionens miljö- och energiplan ska sätta nivån för de miljökrav  som ställs. Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade välfärdstjänster. Genom effektivt upphandlingsarbete kan vi uppnå högre kvalitet, med bättre hållbarhet och därmed långsiktigt minskade kostnader.

En öppen lärande organisation med internationell spets

Omvärldsbevakning och samarbete mellan regioner inom EU och övrigt internationellt samarbete, blir allt viktigare.  Vi måste ligga i framkant, vara duktiga på att driva och samordna utvecklingsprojekt i samarbete med olika aktörer och säkerställa hög kompetens inom regional utveckling.

De utvecklingsprojekt som regionen driver ska fortsätta fungera som positiva förebilder, nationellt och internationellt.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: