Långsiktigt hållbar ekonomi

Miljöpartiet vill

  • Att livscykelanalyser, hälsoekonomiska och samhällsekonomiska beräkningar ingår i Regionens beslutsprocess.
  • Att Regionens bokslut inkluderar välfärdsmått.
  • Ha finansförvaltning som ställer etiska och sociala krav för sina placeringar och på sina leverantörer.
  • Att Regionen bidrar till cirkulär ekonomi där produktens hela livscykel beaktas.

Hushållning av resurser

Ekonomi betyder hushållning av resurser. Det är endast om ekologi, resurser och sociala villkor hålls samman som en långsiktigt hållbar hushållning kan bli verklighet.

Region Västmanland måste ta ansvar för att inte skjuta över kostnader på framtiden. Det här innebär att Regionen måste ha en budget där det finns utrymme både att betala av på sina lån och se till att pensioner kan betalas i framtiden.

Hållbar ekonomi kräver hushållning med resurserna och noggrann prioritering av investeringar. Regionen måste ha ett långsiktigt perspektiv på sitt arbete. Förebyggande och hälsofrämjande insatser och miljöarbete minskar kostnader på sikt. De satsningar och investeringar som ger mest samhällsnytta ska prioriteras. Samtidigt ska de finansiella partners som Regionen använder, t ex banker och låneinstitut, stödja de värderingar som Regionen jobbar för. Etiska och sociala krav i placeringar ska vara självklarhet för landstingets leverantörer av finansiella tjänster.

Vårdens utmaningar

Vården har en enorm ekonomisk utmaning. Utvecklingen av medicinteknik och läkemedel går snabbt och gör det möjligt för fler människor att leva längre och må bättre, vilket naturligtvis är positivt. Men kostnaderna för den nya tekniken och läkemedlen ökar mycket snabbare än skatteintäkter och effektiviseringar i vården. Det finns alltid möjligheter till förbättringar men det finns gränser för hur mycket man kan effektivisera och man måste göra skillnad på förutsättningarna för effektiviseringar i industrin och i vården. Vård är personalintensivt. Vård är en biologisk och mental process som behöver tid.

Finansiering

Vår utgångspunkt är att Region Västmanlands verksamheter ska vara solidariskt finansierade där skatteintäkterna är basen för långsiktighet och stabilitet. Avgifter inom hälso- o sjukvård ska vara så låga att alla vårdbehövande, inklusive utsätta människor, kan söka vård och hämta ut sin medicin då behovet finns. Även i kollektivtrafiken bör taxorna hållas nere. Vården kan behöva en större andel av samhällets totala skatteresurser än idag.

Miljöpartiet ser positivt på offentligt finansierad forskning där resultaten är tillgängliga för alla. Vi ser öppen forskning som ett sätt att möta kostnadsutvecklingen av framtagandet av nya läkemedel och medicinteknisk utrustning.

Politik för verklig välfärd

Region Västmanlands ekonomi är idag beroende av ständigt ökade skatteintäkter, eftersom hela vårt ekonomiska system idag bygger på ständig tillväxt. Men en ständig ökning av de resurser vi använder håller inte. Regionen måste ta sikte på en verkligt hållbar ekonomi. Detta är i synnerhet viktigt när Regionen tar över mer av det regionalpolitiska ansvaret. Politiken som förs ska främja satsningar på arbete och verksamheter som skapar verklig välfärd, inte sådana som må ge ekonomisk tillväxt men samtidigt ökar samhällets kostnader genom dålig hälsa, klimatförändringar eller utanförskap.

För att starta den resan krävs att livscykelanalyser, hälsoekonomiska och samhällsekonomiska beräkningar är en naturlig del av beslutsunderlagen, och att landstingets bokslut inkluderar olika välfärdsmått som t.ex. hälsobokslut, jämställdhet och klimatpåverkan. Regionens finansförvaltning ska naturligtvis ställa miljö, etiska och sociala krav för sina placeringar och leverantörer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: