Jämställdhet och mångfald

Vård måste ges efter behov, inte beroende på individens sociala status, som ekonomi eller utbildning.

Ett jämställt och jämlikt samhälle är en grundförutsättning för god hälsa. Alla som jobbar inom Regionens verksamheter ska möta människor utifrån behov, och inte utifrån stereotypa föreställningar av människor beroende på ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Som stor offentlig samhällsaktör kan, och ska, Regionen bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle som är fritt från våld. Regionen ska internt arbeta för att bryta diskriminerande normer och att personalens sammansättning speglar invånarnas sammansättning.

Miljöpartiet vill

Ha jämställdhetsbokslut i vården, med t.ex. könsspecificerad lönestatistik.

Att all personal utbildas i bemötande och jämställdhet.

Att så kallad “gender budgeting” ska genomföras i flera verksamheter.

Tillämpa antidiskrimineringsklausuler i upphandlingar.

Kvalitetssäkra inköp av konst till Regionen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förbättra identifiering och omvårdnad av våldsoffer samt utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: