Feminism och jämställdhet

Miljöpartiet vill

  • Ha jämställdhetsbokslut i vården, med t.ex. könsspecificerad lönestatistik.
  • Uppmuntra till forskning kring könsrelaterade skillnader i vårdbehov och erbjuden vård.
  • Att så kallad "Genderbudgeting" ska genomföras i flera verksamheter.
  • Tillämpa antidiskrimineringsklausuler i upphandlingar.

Regionens verksamheter ska möta människor utifrån behov, och inte utifrån stereotypa föreställningar av människor beroende på ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation etc. Regionen ska verka för att skillnaderna i hälsa mellan personer med olika utgångslägen minskar. Regionen ska vara med och skapa ett län för alla genom att uppmuntra möten mellan individer över de traditionella gränserna.

Region Västmanland ska påverka samhället i mer jämställd riktning, både genom samarbete och i sitt interna arbete. Vi vill ha jämställdhetsperspektiv på t.ex. föreningsbidrag och på ytor för bussreklam som Regionen tillhandahåller. Det offentliga rummet ska vara fritt från reklam som förnedrar och leder till en snedvriden sexuell bild av människor.

Samtidigt ska Regionens verksamheter sträva efter jämlikhet. Det innebär t ex. att vården, kulturen och kollektivtrafiken anpassas efter individens behov. Regionen ska alltså variera sitt tjänsteutbud beroende på kunden, brukaren eller vårdtagaren med syfte att individerna når till samma nivå.

Vi vill att Region Västmanland ska vara en jämställd arbetsplats som bryter de normer som finns idag. Regionen ska arbeta för att jämna ut könsskillnader i yrkesval och ha lika lön för likvärdigt arbete. Personalens sammansättning ska spegla invånarnas sammansättning. Varken kön eller utländskt klingande namn ska avgöra vem som får chefstjänster inom Region Västmanland.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: