Feminism och jämställdhet

Lyssna

Landstingets verksamheter ska möta människor utifrån behov, och inte utifrån stereotypa föreställningar av människor beroende på ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder etc. Landstinget ska verka för att skillnaderna i hälsa mellan personer med olika utgångslägen minskar. Landstinget ska vara med och skapa ett län för alla genom att uppmuntra möten mellan individer över de traditionella gränserna.

Landstinget ska påverka samhället i mer jämställd riktning, både genom samarbete och i sitt interna arbete. Vi vill ha jämställdhetsperspektiv på t.ex. föreningsbidrag och på ytor för bussreklam som landstinget tillhandahåller. Det offentliga rummet ska vara fritt från reklam som förnedrar och leder till en snedvriden sexuell bild av människor.

Samtidigt ska landstingets verksamheter sträva efter jämlikhet. Det innebär t ex. att vården, kulturen och kollektivtrafiken anpassas efter individens behov. Landstinget ska alltså variera sitt tjänsteutbud beroende på kunden, brukaren eller vårdtagaren med syfte att individerna når till samma nivå.

Vi vill att landstinget ska vara en jämställd arbetsplats som bryter de normer som finns idag. Landstinget ska arbeta för att jämna ut könsskillnader i yrkesval och ha lika lön för likvärdigt arbete. Personalens sammansättning ska spegla invånarnas sammansättning. Varken kön eller utländskt klingande namn ska avgöra vem som får chefstjänster inom landstinget.

VI VILL:

 • Ha jämställdhetsbokslut i vården, med t.ex. könsspecificerad lönestatistik.
 • Göra en satsning för att nå jämställda och jämlika löner.
 • Att all personal utbildas i bemötande och jämställdhet.
 • Utbilda potentiella chefer, gärna med utländsk bakgrund och kvinnor som kan bli chefer inom landstingets verksamheter.
 • Att verksamheterna jämställdhetsintegreras, dvs att jämställdhetsperspektiv integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande.
 • Kvalitetssäkra inköp av konst och kulturell utsmyckning i offentliga lokaler ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Uppmuntra till forskning kring könsrelaterade skillnader i vårdbehov och erbjuden vård.
 • Utbilda personalen och chefer i HTBQ-frågor och bemötande.
 • HBTQ-diplomera landstinget.
 • Tillämpa könskvotering i styrelser som väljs genom landstinget.
 • Ha översättning till fler språk av grundläggande information på ltv.se.
 • Tillämpa antidiskrimineringsklausuler i upphandlingar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: