Miljöpartiet presenterar 15 förslag för att förbättra den psykiska hälsan hos unga i Västmanlands län.

Undersökningar de senaste åren visar att den psykiska ohälsan bland unga ökar, särskilt hos unga kvinnor. Därför presenterar Miljöpartiet i Region Västmanland och i Västerås nu 15 förslag för att bryta trenden.

Att Sverige som land blir allt rikare samtidigt som vi mår allt sämre är en ekvation som inte går ihop. Vi måste göra vad vi kan, Region och kommun gemensamt, för att bryta den här utvecklingen, säger Pernilla Rinsell (MP), regionråd.

Barn och unga är en särskilt viktig grupp där förebyggande av ohälsa har stor effekt både för individen och samhället, säger Anna Thunell (MP), kommunalråd i Västerås.

Det här vill Miljöpartiet göra för att förbättra den psykiska hälsan hos unga i Västmanlands län.

• Samtalsmottagningar för psykisk ohälsa. Tillgången till tidiga insatser för både bedömning och behandling av psykisk ohälsa behöver förbättras och stärkas. Vi vill att det ska finnas samtalsmottagningar i länet som snabbt kan erbjuda tid och vara en tydlig ingång både för familjer och som kontaktväg för elevhälsan.

• Ge primärvården ansvar för läkemedelsuppföljning vid ADHD. För de barn och unga som har en fungerande läkemedelsbehandling av sin ADHD tycker vi att primärvården ska ha ansvar för uppföljning och utvärdering av behandling. Det skulle avlasta BUP och skapa en större tillgänglighet för patienterna som skulle kunna ha tillgång till behandling på fler ställen i länet. Vid behov av medicinjustering kan kontakt tas med BUP, då endast specialistläkare i psykiatrisk specialitet får sätta in, dosändra eller sätta ut centralstimulantia.

• Det ska vara enkelt att träffa en psykolog, psykoterapeut eller kurator på vårdcentralen. Idag är det stora skillnader mellan olika vårdcentraler i tillgången till att träffa psykolog eller kurator. Vi vill att det ska vara korta väntetider och jämlika möjligheter att få kontakt och behandling.

• Utveckla internetbehandling. Idag finns det bra möjligheter att ge psykologisk behandling via nätet. Det kan vara ett bra alternativ för vissa patienter, särskilt för den som har svårt att besöka en fysisk mottagning. Vi vill att fler ska ha tillgång till internetbehandling.

• Digital kontakt med elevhälsan och ungdomsmottagning. Miljöpartiet vill satsa på digital närvaro som ett komplement till elevhälsan, ungdomsmottagningarna och socialtjänsten. Att enkelt kunna ställa frågor även utanför skoltid, att kunna chatta och vara anonym skulle öka tillgängligheten och kvaliteten.

• Vården ska stödja till fysisk aktivitet och rörelse. Det finns stora positiva effekter av fysisk aktivitet för personer med psykisk ohälsa, t ex depression och ångest. Vi vill att psykiatrin och övriga vården ska bli bättre på att uppmuntra och erbjuda stöd till rörelse för patienter som en del av behandlingen.

• Sätt hela skolan i rörelse! Fysisk aktivitet och rörelse bidrar till både bättre fysisk och psykisk hälsa. Daglig fysisk aktivitet på schemat har visat sig förbättra elevernas betyg. Det finns många sätt att bidra till det, exempelvis med skolgårdar som uppmuntrar till lek och rörelse, säkra skolvägar så barnen kan gå eller cykla till skolan och genom att ha pulshöjande aktiviteter och avbrott i många lektioner.

• Samverkan mellan Region Västmanland och länets kommuner. Arbetet för psykisk ohälsa kräver långsiktighet och prioriteringar. Vi vill se ett utökat samarbete mellan Region Västmanland och alla länets kommuner och ett gemensamt fokus på psykisk hälsa med förebyggande insatser och sociala investeringar för länets unga.

• Stöd till personer med beroende av spel och dataspel. Beroende av dataspel och spel om pengar är ett växande problem som får stora negativa konsekvenser för både personen som drabbas och dess anhöriga. Kommunen och regionen måste utveckla snabba och evidensbaserade insatser för att hjälpa de som drabbas.

• Vård och stöd för unga med beroendeproblematik. Unga som lider av både psykisk ohälsa och ett beroende av droger eller alkohol har ofta svårt att få vård och stöd idag. Vi tycker att det ska vara självklart för unga med beroende att få vård och stöd. Tidiga och evidensbaserade insatser ger bättre resultat.

• Partnerskap med idrottsrörelsen och civilsamhället för satsningar för hälsa. Vi vill ha ett ökat fokus på vad som främjar fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga. Genom att ha ett partnerskap med civilsamhället och samla aktörer kan vi kraftsamla för att förbättra alla barn och ungas möjlighet till delaktighet och en meningsfull fritid.

• Föräldrautbildningar ska finnas tillgängliga för alla föräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap. Föräldrautbildningar är en satsning som snabbt lönar sig. Det ska finnas god tillgång till utbildningar med olika inriktningar för föräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap. Föräldrar som orkar är en viktig satsning på barnens hälsa.

• Förebyggande åtgärder mot självmord. Den allvarligaste konsekvensen av psykisk ohälsa är självmord. Varje år är det ungefär 1500 personer som tar sitt liv i Sverige. Region Västmanland har tillsatt en samordnare för psykisk hälsa och suicidprevention. Vi behöver fortsätta arbeta mycket mer strukturerat med olika aktörer, myndigheter, organisationer, kommuner och civilsamhället och tillsammans arbeta för att minska självmorden.

• Säkra vård och stöd till asylsökande barn och unga. Barn och unga som är asylsökande eller nyanlända har ofta traumatiska minnen och en tuff livssituation. Vi vill säkra att de får vård och stöd. Det är också viktigt att vuxna som finns runt asylsökande ungdomar kan ge stöd och har verktyg för att möta svåra funderingar och upplevelser.

• Uppmärksamma på nationell nivå hur läroplan och betygssystem kan påverka psykisk hälsa. Många ungdomar pekar ut skolan som en anledning till stress och psykisk ohälsa. Vi vill att riksdagen ser över läroplanen och betygssystemet med fokus på hur skolan kan bidra till elevers psykiska hälsa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: