En attraktiv arbetsgivare

Miljöpartiet vill

  • Satsa på kompetensförsörjning för att ha egen personal och minska behovet av hyrpersonal.
  • Höja personalens kompetens genom vidareutbildning.
  • Utveckla personalens möjligheter att vara med och påverka sin arbetssituation och arbetsmiljö.
  • Införa önskad tjänstgöringsgrad och sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka på sikt.

Inflytande och utbildning

Personalen är landstingets mest värdefulla tillgång. Landstinget ska vara en god och attraktiv arbetsgivare. Personalen ska ha en god arbetsmiljö, stort inflytande över det egna arbetet och möjligheten att påverka arbetstider och innehåll. Synpunkter från personalen ska ses som utvecklingspotential för landstinget. Satsningar på vidareutbildning och höjd kompetens är nödvändiga för att landstinget ska hålla en fortsatt hög kvalitet på servicen till länets invånare. Det är samtidigt viktigt att utveckla möjligheterna att samverka kring utbildningsinsatser för vårdande personal i kommuner och landstinget.

Kompetensförsörjning

Offentligt driven vård ska vara bra på att utveckla en egen profil och ta tillvara personalens initiativförmåga och kreativitet. Landstinget ska jobba aktivt med kompetensförsörjning, t ex med läkarrekrytering genom AT/ST-platser och genom att dra till sig locka till sig även läkare utbildade utomlands. Vi vill successivt höja ingångslönerna för undersköterskor och sjuksköterskor och skötare.

Diskriminering ska inte förekomma i landstinget. Kunskaper om olika kulturer och språk ska ses som merit vid nyanställningar och chefstillsättningar. Landstinget ska satsa på sin egen personal och dess kompetens för att få långsiktighet i vården. Succesivt ska grundbemanningen öka och andelen timanställda minska. Hyrpersonal som stafettläkare och personal via bemanningsföretag ska anlitas endast i undantagsfall.

Hälsofrämjande och öppna arbetsplatser

Landstinget ska föregå med gott exempel i sin verksamhet. Personalen är den som möter patienten och är landstingets främsta ansikte utåt. Det hälsofrämjande arbetet sker främst genom personalen och deras engagemang. Att landstinget ska tillämpa rökfri arbetstid samt friskvård för de anställda är naturliga delar i det hälsofrämjande arbetet. Meddelarfrihet är en självklarhet

Livspusslet

Den moderna människan kan uppleva bristen på tid som ett av sin vardags största problem. Dagens situation där en del människor blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra människor mår dåligt av arbetslöshet är resursslöseri. Därför har vi det långsiktiga målet att alla ska ha en normalarbetstid på 35 timmar i veckan. Det innebär att vi kan undvika stress och sjukskrivningar samtidigt som flera kan komma till ett arbete. Vi vill att landstinget tar fram olika modeller för arbetstidsförkortning och har bra dialog med fackliga organisationer.

En attraktiv arbetsgivare förstår att personalen har olika behov beroende på var i livet de befinner sig. Ibland vill man vara mindre på arbetet för att istället tillbringa mer tid med sin familj. Vid andra tider vill man satsa helhjärtat på sitt yrke. Vi vill att landstinget är lyhörd för dessa variationer och är öppen för olika sätt att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad. Landstinget ska ha en positiv syn på att byta lönehöjning mot ledighet. Av hänsyn till personalens privatliv vill vi även minimera antalet delade turer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: