Hållbara transporter

Ett välfungerande näringsliv och arbetsmarknad behöver bra kommunikationer. En aktiv fritid likaså. Parallellt med förbättrad kollektivtrafik vill vi styra om transporterna mellan tätorter till mer effektiva kommunikationsformer som t.ex. distansarbete via robust bredband.

Miljöpartiet vill

  • Fortsätta utbyggnaden av järnvägar, både mot Stockholm och mot Oslo
  • Att kollektivtrafiken i länet byggs ut vad gäller buss- och tågtrafik.
  • Att Landstinget verkar för att ytterligare biogasstationer etableras i länet.
  • Utveckla och utnyttja kombiterminaler i länet.

Kollektivtrafik och godstransporter på sjö och järnväg är både säkrare, klimatsmartare och klart effektivare än privatbilism eller långväga lastbilsfrakter. Effektivitetsvinsterna handlar både om bättre utnyttjande av bränslen för transporter och mindre behov av ytor för transportinfrastrukturen. En bra kollektivtrafik innebär även inom vissa yrken en möjlighet att arbeta under resan. Att resa kollektivt är ett nödvändigt sätt att kunna minska biltrafiken och de miljöfarliga utsläppen från fossila bränslen, och är en förutsättning för en hållbar region.

Arbetet för att vi ska kunna resa och transportera hållbart sker på alla nivåer i samhället, i kommunen, regionalt och statligt. Transportsystemets utveckling formas genom samverkan och samarbete såväl inom länet, mellan län och med staten. Miljöpartiet i Västmanland kommer, i alla sammanhang vi har möjlighet att driva på för ett hållbart transportsystem.

Lokala förnyelsebara bränslen

Västmanland behöver lära sig leva utan olja dels för klimatets skull men även inför kommande brist på olja och inför de prishöjningar som det innebär. Lokalt producerade förnyelsebara drivmedel, som t.ex. biogas och el, möjliggör ett fungerande transportsystem även utan olja, och kan bidra till försörjning på landsbygden.

Cyklism

Vi vill göra det enklare att cykla i länet genom att påverka så att statens finansiering av cykelvägar ökar. Varje gång en större väg byggs eller byggs om ska det också byggas en cykelväg bredvid. Vi vill lyfta cyklismen som en eget trafikslag med behov av separerade cykelvägar och företräde i trafiken.

Sjötransporter

Vi ser möjligheter att utveckla transport på vattenvägar. Till skillnad från vägar och järnvägar finns ingen kapacitetsbrist i sikte för sjöfarten. De stora volymer som kan transporteras med båt möjliggör utsläppsminskningar, speciellt med hjälp av ny teknik. Då Mälaren är vattentäkt för miljontals människor måste det finnas ett högt miljö- och säkerhetstänkande i insjöfarten.

Utbyggnad

Mälarbanan mellan framför allt Västerås och Stockholm är hårt belastad. Ytterligare spår behövs för att kunna knyta Västmanland med Stockholmsregionen, men även mot Örebro. På tågsträckor där det är enkelspår behövs fler mötesplatser för tåg för att möjliggöra tätare turer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: