Personalens arbetsmiljö

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare med ca 50.000 anställda, de flesta inom vårdsektorn.

Personalen är regionens viktigaste resurs och det är avgörande att regionen är en attraktiv arbetsgivare, både för den nyutexaminerade som den erfarna medarbetaren med bara några år kvar i yrkeslivet. Det är viktigt att personalen är delaktig i organisationsförändringar och känner att de kan påverka sin arbetssituation. För att regionen ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och behålla och rekrytera kompetent personal är arbetsmiljön, framförallt den psykosociala, en avgörande framtidsfråga. Förändringar ska genomföras med inflytande från personalen och takten ska möjliggöra verklig delaktighet på alla nivåer, de anställda ska också ges tid att anpassa sig mellan förändringarna. Hierarkier behöver brytas ned och delaktighet, ansvar och befogenheter tydligare och i utökad omfattning föras ut till de enskilda arbetsplatserna. 

Regionens ledare ska ha en inkluderande syn på sitt ledarskap och kompetensutveckling, vilket ska vara en självklarhet. Arbetsmiljöfrågorna ska ha hög prioritet och varje verksamhet ska ha genomtänkta arbetsmiljöplaner, med fokus på främjande och förebyggande insatser. Den anställdes rätt till fritid ska respekteras genom en väl genomtänkt personalpolitik. Det är även viktigt att regionen tar ett övergripande ansvar för att utbilda chefer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. Miljöpartiet är mycket positiva till att lyfta alla medarbetare inom regionens hälso- och sjukvård och vill att man utvecklar olika modeller inom begreppen Rätt använd kompetens, som innebär olika former av arbetsväxling.

 

Miljöpartiet vill:

 • det långsiktiga målet är att sänka normalarbetstiden till 35 timmar, de grupper som främst är i behov av arbetsreducerad tid ska prioriteras i övergången
 • att regionens anställda ska ha rätt till både heltid och deltid
 • att regionen arbetar fram olika arbetstidsförkortningsmodeller
 • att kompetensförsörjningen säkras och övertidsarbete undviks
 • att regionen utvecklar modeller som underlättar för äldre att arbeta kvar eller återkomma
 • att flerspråkighet ska ses som en merit vid anställning
 • att regionens alla anställda erbjuds friskvård under arbetstid
 • att en särskild satsning görs för att nå jämställda och jämlika löner
 • att personalens meddelarfrihet stärks
 • att kvinnors möjligheter att bli chefer och ledare ska stärkas
 • att chefs- och ledarskapsprogrammet bättre tillvaratar anställda med flerkulturell bakgrund
 • att det ges ökade möjligheter för människor med funktionsnedsättning att få anställning i regionens verksamheter
 • att personalen i regionens verksamheter är delaktiga och har inflytande över sin arbetssituation
 • att tolkarnas arbetssituation ses över
 • att regionen arbetar för att olika yrken ska få rätt förutsättningar för att använda och utveckla sin specifika yrkeskompetens
 • regionen ska arbeta för att förenkla intern rörlighet av personal inom den egna organisationen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: