Personalens arbetstid

Många människor upplever bristen på tid som ett av sin vardags största problem.

Dagens system där människor blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra mår dåligt av arbetslöshet är ett resursslöseri. Därför har vi det långsiktiga målet att alla ska få en normalarbetstid på 35 timmar i veckan med förhoppningen att undvika stress och sjukskrivningar. Vi vill ta bort delade turer och fortsätta arbeta fram olika arbetstidsförkortningsmodeller. Personalfrämjande åtgärder som företagshälsovården är en viktig del av folkhälso- och personalfrämjande arbete. Många verksamheter har fått ökad arbetsbelastning och stressnivån är hög. Ett hälsofrämjande arbetssätt ska finnas i alla regionens verksamheter. En konkret åtgärd är att erbjuda friskvård på arbetstid för de anställda.

Miljöpartiet vill:

 • det långsiktiga målet är att sänka normalarbetstiden till 35 timmar, de grupper som främst är i behov av arbetsreducerad tid ska prioriteras i övergången
 • att regionens anställda ska ha rätt till både heltid och deltid
 • att regionen arbetar fram olika arbetstidsförkortningsmodeller
 • att kompetensförsörjningen säkras och övertidsarbete undviks
 • att regionen utvecklar modeller som underlättar för äldre att arbeta kvar eller återkomma
 • att flerspråkighet ska ses som en merit vid anställning
 • att regionens alla anställda erbjuds friskvård under arbetstid
 • att en särskild satsning görs för att nå jämställda och jämlika löner
 • att personalens meddelarfrihet stärks
 • att kvinnors möjligheter att bli chefer och ledare ska stärkas
 • att chefs- och ledarskapsprogrammet bättre tillvaratar anställda med flerkulturell bakgrund
 • att det ges ökade möjligheter för människor med funktionsnedsättning att få anställning i regionens verksamheter
 • att personalen i regionens verksamheter är delaktiga och har inflytande över sin arbetssituation
 • att tolkarnas arbetssituation ses över
 • att regionen arbetar för att olika yrken ska få rätt förutsättningar för att använda och utveckla sin specifika yrkeskompetens
 • att regionen ska arbeta för att förenkla intern rörlighet av personal inom den egna organisationen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: