En budget för framtidstro och arbetsro

En budget för framtidstro och arbetsro

I den GrönBlå tilläggsbudgeten för 2015 syns tydliga spår av den gröna politiken med satsningar på kollektivtrafik, psykiatrivård, det fria kulturlivet och miljöarbete. Betydande resurser tillförs sjukvården för att nollställa underskotten i sjukhusen, ge personalen arbetsro och möjlighet att korta köerna.


Pressmeddelandet i sin helhet.  

En budget för framtidstro och arbetsro

Regionen behöver ett omtag. Idag presenterar vi en tilläggsbudget för år 2015 med satsningar på kollektivtrafiken, psykiatrin, kulturen och miljöarbetet, med ett betydande resurstillskott till sjukvården för att nollställa underskotten i sjukhusen, ge personalen arbetsro och möjlighet att korta köerna.

 – Den nystart för regionen som vi vill göra kräver ekonomisk styrka. Den, av oss, föreslagna skattehöjningen på 35 öre är en del i att få kapacitet för att skapa framtidstro inom sjukvården och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Det säger Johnny Magnusson (M) i samband med att den GrönBlå majoriteten presenterar sitt förslag till budget för 2015. 

En region som håller ihop

 – GrönBlå samverkan gör stora satsningar på jobb, kollektivtrafik och hållbar infrastruktur. Vi vill med en nystart för regionen göra Västra Götaland till en tyngre spelare nationellt och internationellt. Vi lägger även ytterligare 10 mnkr på det fria kulturlivet och barn och ungdomskultur, som en viktig del i arbetet för socialt hållbar utveckling, fortsätter Birgitta Losman (MP). 

Framtidstro inom sjukvården med möjlighet att blicka framåt

De fem partierna i den GrönBlå majoriteten avsätter ytterligare 750 mnkr till regionens hälso- och sjukvård för att lösa de strukturella ekonomiska problemen och tillgängligheten på framför allt sjukhusen. I budgeten skapas också ett ekonomiskt utrymme på 100 miljoner kronor för att få till en väl fungerande ambulansverksamhet och minskade väntetider på akutmottagningarna.

– Med budgeten tar vi ett första viktigt steg för att ersätta de senaste årens kortsiktiga besparingar med ett mer långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling och förbättrad tillgänglighet. Det handlar dels om att ge sjukhusen och regionens medarbetare realistiska förutsättningar att klara sina uppdrag, men det handlar också om att våga avsätta medel för att möjliggöra förnyelse i regionens hälso- och sjukvård, till exempel i form av nya metoder och läkemedel, säger Jonas Andersson (FP). 

Ett offensivt miljöarbete

 Industrins konkurrenskraft bygger i hög grad på förmågan att vara ledande på energieffektiva processer och nya råvaror. Västra Götalandsregionen ska främja ett sådant arbete. Regionen har en omfattande egen verksamhet som bör ha en hög miljöprofil. Investeringstakten i regionen ska öka för att slippa värma upp äldre lokaler med alltför hög energiförbrukning som bidrar till klimatförändringar.I 2015 års budget föreslår de fem partierna höjda anslag till miljönämnden med ca 15 miljoner kronor från dagens 70 miljoner till 85 miljoner kronor årligen. Resurserna ska möjliggöra ett mer offensivt arbete med att minska mängden farliga kemikalier och läkemedelsrester, öka återvinningsgraden samt införa ett hållbarhetsperspektiv i upphandlingen av varor och tjänster.

– De höjda anslagen möjliggör ett mer aktivt arbete med energi- och klimatinsatser samt utökade satsningar vid Botaniska Trädgården. Det behövs också ett mer offensivt arbete för att minska mängden farliga kemikalier och läkemedelsrester samt en mer miljöanpassad upphandling av varor och tjänster, tillägger Kristina Jonäng (C).

Insatser för att minska den psykiska ohälsan och satsningar på psykiatrin

– Människors psykiska hälsa och psykiska välbefinnande måste tas på allvar. Under 2015-2017 tillför vi psykiatrin totalt ytterligare 200 miljoner kronor. Medel avsätts för att finansiera den regionala utvecklingsplanen för psykiatri, utveckla det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa samt öka tillgängligheten och kompetensutvecklingen inom psykiatrin. Insatser för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och unga vuxnas psykiska hälsa ska prioriteras, säger Monica Selin (KD).

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Västerbotten, 5 augusti 2022

Valintervjun: Hans Brettschneider

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter