Rödgrönrosa: orimligt att regeringen godkänner militärövningar i skärgården!

Rödgrönrosa: orimligt att regeringen godkänner militärövningar i skärgården!

Nyligen har regeringen beslutat att ge Försvarsmaktens tillstånd till omfattande militärövningar i Göteborgs skärgård. Antalet skjutdagar och mängden ammunition tillåts öka kraftigt. Tillstånd ges för övningar under 115 dagar per år och över 1,3 miljoner skott tillåts fyras av. Det planeras också för internationella krigsövningar.
Försvarsmaktens ansökan om en kraftigt ökad militär verksamhet i Göteborgs södra skärgård beviljades 2010. Göteborgs kommun är en av många aktörer som överklagat och efter en lång process har alltså regeringen nu fattat sitt beslut. De rödgrönrosa partierna V, MP och Fi i Göteborg riktar nu kritik mot beslutet.

-Det är mycket anmärkningsvärt att regeringen nästa helt går på Försvarsmaktens linje och bortser från synpunkter som Göteborgs kommun och andra parter har fört fram. Beslutet riskerar att få stor negativ påverkan på livsmiljön, naturmiljön och havsmiljön i Göteborgs södra skärgård, säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd.

Engagemanget i frågan har under åren varit stort där boende, föreningar och andra aktörer har haft många synpunkter. Även Göteborgs kommun har riktat skarp kritik mot Försvarets planer. Så sent som 2018 ansåg en majoritet av partierna i Göteborg att militärövningarna bör begränsas kraftigt jämfört med Försvarsmaktens ansökan.

-Det beslut som regeringen nu har fattat betyder att Försvaret ges tillstånd att öka sin verksamhet i mycket stor omfattning. Självklart ska militärövningar kunna genomföras, men omfattningen på den verksamhet som nu godkänts är orimlig, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd.  

Av hänsyn till djurlivet har Göteborgs kommun påtalat vikten av att inga skjutövningar ska tillåtas mellan april-augusti. Naturvårdsverket har även lyft behovet av ett längre sommaruppehåll med hänsyn till friluftslivet. Beslutet från regeringen innebär istället att uppehåll i skjutningarna begränsas till mellan midsommarafton och 15 augusti med undantag för några särskilt utpekade öar.

-Konsekvenserna för hav och natur riskerar att bli stora med stora utsläpp av bly och koppar. Till det kommer höga bullernivåer. Alla göteborgare ska ha tillgång till skärgården och av klimatskäl behöver möjligheterna att kunna turista lokalt öka, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare.

De rödgrönrosa partierna i Göteborg kommer till kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars att lägga fram ett förslag om att Göteborgs Stad ska framföra till regeringen att Göteborgs Stad är starkt kritiska till regeringens beslut. Partierna vill också undersöka om det finns några vägar för staden att gå vidare i frågan.

Relaterade nyheter

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Värmland, 6 maj 2022

Fem argument mot svenskt NATO-medlemskap

Gävleborg, 5 maj 2022

Miljöpartiet Gävleborg på studiebesök hos Sustainabil i Ockelbo

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter