Vårt förslag för mer e-hälsa

Vårt förslag för mer e-hälsa

Sedan mitten av 00- talet, efter positiva tester av hem- EKG vid Hässleholms sjukhus, så har e- hälsa blivit en allt viktigare del i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Med e- hälsa menas att informations- och kommunikationsteknik (IKT) används för att ge fler möjlighet att ta del av en utvecklad vård i hemmet. Idag lämnar vi in en motion till regionfullmäktige.

 

I dag används e- hälsa i allt större skala både i Sverige och bland våra grannländer. Vid Universitetshospitalet i Odense finns exempelvis en särskilt framtagen patientkoffert som stöd för behandling i hemmet. Personalen på sjukhuset kan via webbkamera instruera bl.a. KOL- patienter att dagligen mäta puls och andning. För många medborgare har det inneburit att en vardag med flera timmars resande och väntetid på sjukhuset bytts till en kvarts videosamtal och i övrigt en så normal vardag som möjligt. Värdena registreras omedelbart in i den digitala journalen och om de hastigt försämrats så påkallar systemet automatiskt hemsjukvårdens uppmärksamhet.

 

E- hälsa är kvalitetshöjande inte minst genom att det stärker patienternas egenmakt i vården, patienten blir subjekt istället för objekt. Genom att äga sin egen journal, ges man förutsättningar för ett mer hälsofrämjande förhållningssätt.

 

I Västra Götalandsregionen och i landet i stort pågår nu stora arbeten med att på bredden införa ehälsoinsatser. Det sker inte minst genom det gemensamma arbete som görs mellan de tre största regionerna, i 3R’s vårdinformationsprojekt om Framtidens vårdinformation. Från Miljöpartiets sida vill vi poängtera vikten av utvecklingen av den nationellasamverkan inom ramen för ”Inera – Landsting och regioner i samverkan för e- hälsa” för att komma bort från särlösningar som skapar gränsdragningsproblem och som tryggar denna viktiga utveckling.

 

Initialt kommer ett breddinförande av e- hälsa att kosta stora resurser. Dessa kan betraktas vara en slags puckelkostnader som på lång sikt kommer kunna innebära vinster i form av både kvalitet och ekonomi. För att finansiera införande och omställningskostnader anser Miljöpartiet att ett tillfälligt effektiviseringskrav bör införas i regionen, förslagsvis någonstans i storleksordningen 0,2%.

 

Med anledning av vad som ovan anförts föreslår Miljöpartiet de gröna att regionfullmäktigebeslutar att ge regionstyrelsen i uppdrag att

 

i budgetunderlagen inför 2015 arbeta fram en modell för ett finansierat ordnat införande av e- hälsa och IKT i vården, samt att

 

arbeta fram ett förslag för finansieringen som bygger på effektiviseringskravsprincipen

 

 

 

Relaterade nyheter

Västra Götaland, 8 maj 2014

Mer pengar till kollektivtrafik och sjukvård

Västra Götaland, 25 februari 2014

Flyktingar ska få vård som alla andra

Västra Götaland, 12 november 2013

Rehab organiseras som vårdcentralerna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter