Ta fram en cykelplan med fokus på sommarcykelvägar

”Det finns ett transportpolitiskt etappmål om att cykeltrafikens andel av antalet resor bör öka. Samtidigt ökar biltrafiken i allmänhet och den tunga trafiken i synnerhet på ett vägnät som blir allt trängre och med allt mindre utrymme för cykeltrafik. Det känns inte tryggt och bekvämt att cykla på tätt trafikerade vägar. Särskilt stort är behovet av avskilda cykelvägar i tätorternas närhet för att cykla till skolan, arbetet, fotbollsträningen osv. Sommarcykelvägar kan vara ett av sätten att möta detta behov.” (Trafikverket, Sommarcykelvägar – huvudstudie 2008-06-30)

Miljöpartiet vill

  • Ystads kommun tar fram en plan över cykelvägar (inkluderande såväl komplettering som utbyggnad) med fokus på sommarcykelvägar, med målet att knyta byarna till staden, möjliggöra cykling till idrottsplatser och rekreationsområden, till kollektivtrafik och
  • Planen ska utgöra ett underlag för beslut och prioriteringar, visa vart Ystad är på väg, öka förståelsen för vikten av satsningar på cykeltrafik både hos invånare och inom förvaltningarna.

 

Vad är en sommarcykelväg? Enligt Trafikverkets definition är det ”ett enkelt och billigt sätt att förlänga cykelvägnätet och förbättra förutsättningarna för cykling under den tid då cykeln används mest; på sommarhalvåret.”

De sommarcykelvägar som förekommer är exempelvis tidigare bilvägar (grusvägar) som har fått en ny sträckning och därför lättare kan utnyttjas som cykelvägar. Gamla banvallar kan också utvecklas till sommarcykelvägar. Helt nybyggda sommarcykelvägar, exempelvis med anknytning till rekreationsområden eller som lösning på en ”felande länk” i ett mer sammanhängande cykelnät förekommer i några fall. Sommarcykelvägarna utnyttjas för pendling till arbete eller anknytning till kollektivtrafik, men också för turist- och fritidscykling. Inte minst är barnen en viktig målgrupp; sommarcykelvägarna möjliggör cykling till och från skolan, till fritidsaktiviteter och på skolutflykten. Cykelvägarna ger också fotgängarna ett alternativ till dagens vandringar längs 70-vägarna utan vägren utanför tätorten.

 

 För Miljöpartiet de gröna i Ystad

Helena Milstam Björklin, fullmäktigeledamot 

 

Fördjupning i ämnet Sommarcykelvägar

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Sommarcykelvägar